متولد ماه شهریور

Iran Newspaper - - News -

وزيــر ارتباطــات ديــروز توئيتــى دربــاره تولــدش زد و نوشــت: «دههشــصتى مىشناسيد كه دو تا تولد (شناسنامهای و واقعى) نداشــته باشــه؟ راســتى هديه هم قبــول مىكنيم.» اين توئيت محمدجواد آذری جهرمى بهانهای شــد تا كاربران دربــاره عادتــى كــه پــدر و مادرهــا در دهــه شــصت داشــتند بنويســند. يعنــى ثبــت تولــد بچههای متولــد نيمه دوم ســال در شــهريور بــرای اينكه زودتر به مدرســه برونــد. توئيتهايى كــه خيلى هايشــان بامــزه و جالــب بودنــد: رضا: «تمــام دهه شــصتىها تاريخ تولدشــون نيمه دوم شهريوره.واســه تنظيم كردن مدرسه رفتن و سربازی»، فهيمه چاكرالحسين­ى: «بابای من واســه برادرم كه ارديبهشت 65 به دنيا اومده بود شهريور 64 شناســنامه گرفــت و برادر مذكور با خواهــرم كه دی ۳6 به دنيا اومده بود همكاس شدند. فهميديد چى شد؟»، نرگس اساميان: «هيچكس شــهريور به دنيا نمياد. شهريور ماه رزرو برای مهرياســت كــه بتونن بــرن مدرســه، لطفاً الكــى نگيد»، محمــود مصبــاح: «فكر كنم 99 درصد متولدين دهه شــصت تاريخ تولدشــان ۰۱ روز پايانى شــهريور ماه هســت چون زودتر راهى مدرسه بشن»، مصطفى قاری: «مهرماه به دنيا اومدم، مهرماه هم ثبت شناسنامهای شدم! از پدر و مادرم هم تشكر ميكنم كه برای «يک ســال زودتر به مدرسه رفتن» شناسنامم رو شــهريور نگرفتن!»، مقصود: 25« شهريور يه روز پر طرفدار برای تولد دهه شــصتىها بود. خيلى از بچههايى كه تو پاييز و بعضاً زمستون بدنيا اومدن تو شناسنامه شون تاريخ تولدشون ۵2 شــهريوره.»، رضــا گــودرزی: «مــا اكثريــت مهرماهىهای دهه ۰۶ هســتيم كه شــهريور برامون شناسنامه گرفتن اما مهر به دنيا اومديم»، نادی: «شــهريور پر تاريــخ تولدهای دروغيه به خاطر مدرســه رفتن بچــه. بعد اونايى كه واقعاً شــهريوری هســتن همــش واقعى بــودن تولدشــون محل َ شــكه»،داش: «براســاس تحقيق ميدانى كــه من كردم ۰۸ درصــد ايرانىها متولد ماههای آذر و شــهريور هســتند. باقى ماهها نيز تنها ۰2 درصد ســهم دارنــد»، بهــارم: «تاريــخ تولدم هفتميــن روز از فروردينه، بابام خدابيامرز شناســنامه­ام رو ۵2 شــهريور ســال قبلــش گرفته، چــرا؟ نمىدونم. هــر وقت هم ازش پرســيدم من كه نيمه اولى بودم چرا اين كارو كردی جوابش نمىدونم بود»، مژيد: «برای منم ۱۳ شــهريور گرفتن. 5۱ روز اين ور اون ور چه تفاوتى داشت االن رفتم فضا واقعاً؟»، مريم: «داداشم متولد اســفند ماهه پدرو مادرم شناسنامهشـ­ـو شــهريور گرفتن تا زودتر بره مدرســه و خاصه زودتر پرفســور و دكتر بشه. لكن داداشــم كاس اول ابتدايــى رو رفــوزه شــد. فايده كه نداشــت هيچ تازه يه ســال هم ســربازيش جلو افتاد»، گلدن آيدا: «هر دهه شصتى يه تولد قابى تو شهريور.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.