نورافشانی ماه بر فراز ویرانی

Iran Newspaper - - News - سعیدطباطبا­يی نويسنده

«امــروز روز خوبــى اســت بــرای مــردن» نمايشــى اســت بــه كارگردانــ­ى كمــال هاشــمى كــه ايــن روزها در ســالن اســتاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر در حال اجرا اســت. نمايشــى از هر ســو متفــاوت كه پيــش از هر چيز بــا نامش ما را بــه مواجهه فرا مىخواند. «امــروز روز خوبــى اســت بــرای مــردن» اصطاحى در زبان انگليسى است و اغلب در مورد مواجهه مشتاقانه بــا جنگهــای ميهنپرســت­انه بــه كار مــىرود. در ايــن نمايــش هــر چنــد پيامدهــای جنــگ موضــوع اصلــى اســت، امــا اشــتياق مواجهــه، مواجهــه مخاطــب اســت بــا اثــری كــه از فروپاشــى و زوال سخن مىگويد. نخســتين مواجهــه مخاطــب، پس از آنكه در ســالن مىنشيند؛ پرده شــفافى اســت كه صحنه را به دو بخش تقســيم كرده است. بخش جلويى پرده، قاب ســينما مىشود و بخش پشــتى، جايگاه ايفــای نقش دو بازيگــر نمايش. از هميــن جا اســت كــه مخاطب در ايــن نمايش با تلفيق ســينما و تئاتر روبهرو مىشــود و تا آخر با آن مواجه خواهد بود. بازيگــران هم بر پرده حضور دارنــد و هم بر صحنه و از قاب اين دو رسانه با هم به گفتوگو مىپردازند. روايت نمايش در هر دو قاب بــه موازات پيش مىرود. روايت مواجهــه دو انســان در خانهای رو به ويرانــى، روايت دو انســان كــه هــر دو به نحــوی متفــاوت از جنــگ و وطن گريختهانــ­د و اينــک بــا هم و با گذشــته خويــش مواجه مىشوند. گذشــتهای كه هم برايشان نوستالژيک است و هم سرنوشتشــا­ن را دســتخوش ويرانى كرده است. يلــدا از مهاجــرت بازگشــته تا پــس از ســالها هم خانه پــدری و وطــن را دوبــاره ببينــد و هــم اگر فرصت شــد فيلمــى بســازد. اما مونا كــه دختری جنگزده اســت از مشكات بىشمارش گريخته و از خانه كودكى يلدا سر درآورده است، جايى كه مواجهه اتفــاق مىافتــد و روايــت شــكل مىگيــرد. جايــى كــه احساســات درونــى ايــن دو شــخصيت در ايــن مواجهــه رخ مىنمايــد و كنــش روايــى تحقــق مىپذيــرد. امــا مواجهــه در ايــن نمايــش يک ســاعته بــه همين جــا ختم نمىشــود. رفتــن مونــا، مانــدن يلــدا و فروپاشــى خانه پايــان كار نيست. پايان، مواجهه اميد است بــا زوال. مواجهه نورافشــان­ى ماه اســت بر فراز ويرانى. مواجههای كــه همچنــان مخاطــب آگاه را بــه چالــش مىكشــد و در خانــه پرسش مىگذارد. برای اولين بار در «آژانس شيشــهای» جلوی دوربين رفت. پســر کوچک حاج کاظم و برادر کوچکتر سلمان (بهروز شــعيبی). ابوذر آژانس شيشهای حاال قرار استدومينتج­ربهبازیگری­اشرادرکنار­پدرمحکبزند.بهروزپرستو­ییبهجمعباز­یگران«همگناه»پيوستهوقرا­راستنقشجوا­نیپدرشپروی­زپرستویی را بازی کند. «همگناه» اولين ســریال شبکه نمایش خانگی مصطفی کيایی است که فيلمبرداری آن به تازگی آغاز شــده است. در این سریال پربازیگر عالوه بر پرویزوبهرو­زپرستویی،هدیهتهرانی،هنگامهقاضي­انی،حبيبرضایی،رویاتيموری­ان،مسعودرایگا­ن،مهدیپاکدلو...همحضوردارن­د.همچنينقرار­است درنامدنینق­شجوانیمادر­ش(رویاتيموری­ان)رابازیکند.فيلمنامهای­نسریالبامض­موناجتماعی­وخانوادگیر­اهممحسنکيا­ییوعلیکوچک­ینوشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.