مذاکره مظلوم!

Iran Newspaper - - صفحه اول -

تحریــف یا ظلم به کلمــات و اصطالحات یکی از بدترین ظلمهایی اســت که برخی افراد آگاهانه انجام میدهند. ارتبــاط مــا انســانها با یکدیگــر از طریق کلمــات صورت میگیــرد. کلماتی کــه بار معنایی و بیناالذهان­ی روشــنی دارد. اگــر کســی یــا کســانی بکوشــند کــه معنــای کلمات را تغییــر دهنــد، در حقیقت ارتبــاط کالمی و مفهومی را دچــار اختالل میکنند و هنگامــی کــه نتوانیم با یکدیگر ارتبــاط برقرار کنیم، نتیجه آن دور شــدن صلح و آرامش و تفاهم از زندگی میشــود. این مشکل در سطح روابط بینالملل بیشتر دیــده میشــود. جنگ طلبان با پوشــش صلــح و آرامش وارد جنگ میشــوند و آتش آن را برمیافروزن­د. عدالت را چنان لقلقه زبان میکنند که گویی هیچگونه قصــدی در چپــاول دیگران ندارند. برای به تســلیم واداشــتن دیگــران فقط یک کلمه به کار میبرند و آن هم مذاکره است!! مذاکره که شیوهای برای تفاهم است ولی قلب معنا شــده و برای سلطه و تسلیم اســتفاده میشود. مذاکره معنای به نســبت روشــنی دارد. مذاکره مفهومی جز توافق و حل اختــالف متوازن از طریق غیر خشونتآمیز ندارد. در مذاکره، طرفین به صورت ضمنی برای یکدیگر حق و احترام قائل هســتند و میکوشــند که از طریق گفتوگو حــد و حدود این حق را تعییــن کننــد. مذاکره یک مفهوم ضمنــی دیگر دارد. اینکه طرفیــن به نتایج آن ملتــزم هســتند و بــدون این تعهد، هیــچ مذاکرهای معنــادار نخواهد بود. شــاید هیچ کلمهای به اندازه «مذاکره» ورد زبان امریکاییها و کاخ سفید نباشد ولی به احتمــال فــراوان هیچ کلمهای نزد آنان تا این حد نیــز مخدوش و خالی از محتوا نشده است. نقدی که مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروز خود به این تحریف امریکاییهـ­ـا از مفهوم و کلمه مذاکره وارد میکنند کامالً دقیق اســت. تا هنگامی که چنین تحریفی از مفهوم مذاکره صورت میگیرد، حضور در مذاکره به معنای ترامپی آن، به طور کلی بینتیجه و از پیش شکست خورده است؛ چرا؟

ایران پیشتر با دولت ایاالت متحده امریکا و سایر قدرتهای جهانی مذاکرات مفصل و روشنی کرده و به توافق مهمی نیز دست یافته است. در این فاصله چه اتفاقــی رخ داده که ترامپ یکســویه از این توافق خارج شــده اســت؟ طرف ایران دولتهای اروپایی و امریکا و نه اشخاص امضا کننده هستند، همچنان که طرف مقابــل آنها نیــز دولت ایران اســت و اهمیتی نــدارد که کدام شــخص در مذاکره حضور داشته و توافق را امضا کرده است زیرا هر دولتی تابع تعهدات دولتهای پیشین خود است. بنابراین دولت ترامپ موظف بود که به آن توافق پایبند باشد. اکنــون که آن را نقــض کرده، گویی که تعهد و امضای خود را نقض کرده اســت و ایــن یعنی آن که چنین فردی نمیتواند طرف هیچ مذاکرهای باشــد، زیرا شــرط ضــروری به نتیجه رســیدن مذاکره، التــزام طرفهای مذاکره بــه اجرای توافقات است که او فاقد این شرط شده است.

دلیل دیگر فقدان دستور کار برای مذاکره است. رهبر معظم انقالب اسالمی با اشــاره به ســخنان اخیر یک مقام امریکایی که گفته بود «باید با ایران ســر میز مذاکــره بنشــینیم و ما فــالن چیزهــا را بگوییم و ایــران قبول کند»، خاطرنشــان کردنــد: برای این نوع مذاکره باید بهســراغ همان کســانی بروند کــه بهعنوان گاو شــیرده آنهــا عمل میکننــد. بنابر این برداشــت ترامــپ و کاخ ســفید از مذاکره نشســتن و گفتن آنها و شنیدن دیگران است. این کاری است که باید با عربستان ســعودی و دیگر کشــورهای حرفشــنوی منطقه انجام داد، نه با ایران. بنابراین فقــدان دســتور بــرای مذاکــره نشــان میدهــد که طرف امریکایی دنبال مذاکره واقعی نیست. ادامه در صفحه 3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.