حذف یارانه پردرآمدها؛چگونه؟

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی سرزعیم معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دولــت همواره به دنبــال توزیع هدفمند یارانههــا­ی نقدی بوده است.در زمان وزارت آقای ربیعی، در این باره، اقدامات بنیادین و مهمی صورت گرفت که در بحث از هدفمندی یارانهها باید به آن اشــاره کرد. مهمترین اقدام، تأســیس «پایگاه رفاه ایرانیان» اســت که بــه بیــش از 30 بانــک اطالعاتی بــه اســتثنا دادههای بانکهــا و نظام مالیاتی، به پایگاه مزبور متصل شــده اســت. از ویژگیهــا و مزایــای این پایگاه، پایش اطالعــات اقتصادی افراد جامعه اســت. به عنوان مثال، میتوان متوجه شد یک شهروند ایرانــی، مالک چند ماشــین با چه مدلهایی اســت، چند ســفر خارجی و به کدام کشورها داشته است و یا موارد دیگر.

ایــن پایــگاه دادههــای اقتصــادی، کمــک میکنــد تا ســطح مطلــوب و قابــل قبولی از اطالعــات اقتصادی افــراد جامعه تقریب زده شــود.به نظر میرســد، دادههــای حاصــل از آن، قابــل اتــکا باشــد، چرا کــه بارها به طــرق مختلف مــورد آزمون علمی قرار گرفته اســت و به نوعی میتوان گفــت راه اندازی «پایگاه رفاه ایرانیان» تا حدودی توانسته کاستیهای موجود در حوزه نظام اطالعاتی را مرتفع کند.

اما در رابطه با چگونگی استفاده از اطالعات این پایگاه در بحث هدفمندی یارانهها، بایــد چند نکته مد نظر قرار گیرد. اول اینکه شناســایی دهکهــای پایین درآمدی امر دشــواری بوده اســت، به این دلیل که فراوانی افراد با ســطح درآمدی متوسط و پایین بسیار بیشــتر از دهکهای باالی درآمدی اســت.دوم اینکه فاصله درآمدی این افراد هم کم و به نوعی میتوان اشــاره کرد اطالعات اقتصادی و درآمدی این گروهها بسیار به هم نزدیک هستند. این شیوه از برآورد ضریب خطا را در شناسایی افراد باال میبرد. سوم؛ یکی دیگر از عواملی که خطا در شناسایی این گروه جمعیتی را افزایش میدهد، محــدود بودن اطالعات اقتصادی این گروه بــه دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی است.

حــال در صورتــی کــه شناســایی دهکهــای بــاالی درآمدی مــد نظر باشــد؛ چنین مشــکلی رخ نمیدهد. با این توضیح که افراد قرار گرفته در دهکهای باالی درآمدی از فراوانی کمتری برخوردارند چرا که افراد متمول در کشور ما جمعیت زیادی ندارند و هم اینکه فواصل درآمدی به قدری زیاد است که امکان بروز خطا را بشدت کاهش میدهد.

این شیوه از پایش از یک پشتوانه علمی برخوردار است. بدین گونه که ابتدا یکسری اطالعات جمعآوری شــده و تقریب زده میشــود، آنگاه با پایشی که صورت میگیرد، برآورد میشــود که تقریبها به چه میزان درســت عمل میکند. این شیوه، از پشتوانه یک مدل ریاضی برخوردار است که مرتب مورد آزمون قرار میگیرد. و ببینید و بخوانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.