در هیچ سطحی با امریکا مذاکره نخواهد شد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

چنانچه امریکا حرف خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هستهای بازگشت آنوقت در جمع کشورهای عضو معاهده، امریکا هم میتواند شرکت کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.