غربال ثروتمندان

Iran Newspaper - - صفحه اول - گـــــزارش گروه اقتصادی

امروز چهارشــنبه است و از دیشب ســاعت ۴2 همزمان با آغاز پرداخت یکصد و سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی، حدود 800 هــزار نفر از فهرســت بلنــد باالی 75 میلیــون نفری خیل یارانهبگیـ­ـران حــذف شــدند. دولت مطابق با دســتور مجلــس و تبصــره ۴1 قانون بودجه سالجاری، تصمیم گرفته، حاضران در سه دهک درآمدی باال در جمعیت 57میلیوننف­رییارانهبگ­یرانراحذفی­اغربالگریک­ند.دولتازآذرم­اهسال9831 هــر ماه یارانه میدهد. بیــش از 91 درصد جمعیت یک کشور 83 میلیون نفری یارانه میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.