بازگشت 10 هزار میلیارد تومان به خزانه

دادگاه پرونده تروریستی اهواز بزودی برگزار می شود / برای 3 تبعه استرالیایی کیفرخواست صادر شد

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ غالمحســین اســماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، دیروز با طوماری از احــکام دادگاهها کــه میلیاردها تومان بــه حســاب خزانــه بازگردانــ­د در جمــع خبرنگاران حاضر شد.

در مهمترین مواردی که اســماعیلی از آنهــا نــام بــرد، در پرونــده امیرمنصور آریــا تاکنــون ۰۰۶ میلیــارد تومــان جزای نقــدی و ۰۰۷۱میلیار­د رد مال به بانکها انجــام گرفــت، در پرونــده موســوم بــه نفتی، ۰۰۸۱میلیار­د از اموال داخل کشور بابــک زنجانی تحویل وزارت نفت شــد، در پرونــده قربانعلی فرخزاد، بازگشــت ماشــین ســازی تبریز به دولت و سازمان خصوصــی از اقدامــات قــوه قضائیــه بــود کــه در پی ایــن اقــدام ۸۸۶ میلیارد تومان به بیتالمال بازگشــت. در یکی از پروندههــا­ی مرتبط با بانکهای ســینا و ایران زمیــن، ۰۰۶ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشــده به بیتالمال برگشــت، در پرونــده دیگری هــم ســه هــزار میلیــارد تومــان از امــوال یکــی از بزرگتریــن بدهــکاران بانکی به خزانه بازگردانده شد و در پرونده مربوط به آســتان قــدس رضــوی و بیمارســتا­ن رضــوی در مشــهد؛ ۰۵ پــالک از اراضــی و آپارتمانهـ­ـای تصــرف شــده یکــی از مدیــران بیمارســتا­ن رضــوی کــه میزان ارزش آن ۰۰۸ میلیــارد تومــان بــرآورده شده، به بیتالمال بازگشت. اسماعیلی همچنین درباره وصــول مالیات افرادی کــه از پرداخــت مالیــات شــانه خالــی میکردنــد، گفــت: طــی 5 مــاه گذشــته موفــق شــدیم ۲۴ هــزار و ۴۷۹ میلیارد و ۰۳۳ میلیــون و ۸۷۳ هــزار و ۱۵۶ ریــال مالیاتــی را که پرداخت نمی شــد وصول کنیــم. در واقــع مبلغــی بالــغ بــر ۴ هزار میلیــارد تومان فــرار مالیاتی به صندوق بیتالمالبر­گشت.

پرونده سه تبعه استرالیایی بازداشت شــده در ایــران، فــوت ســحر خدایــاری، دادگاه مدیــران ســابق بانــک مرکــزی، دســتور رئیــس قــوه قضائیه بــرای دقت در تجدیدنظــر پرونــده فعــاالن کارگری بازداشــت شــده و مفقــودی یــک عضــو مجلس خبرگان از ســؤاالت مطرح شده در نشست خبری دیروز بود. ■ صــدور کیفرخواســ­ت بــرای 3 تبعــه استرالیایی

بــه گــزارش خبرنــگار «ایــران»، غالمحســین اســماعیلی در خصــوص بازداشــت ســه تبعــه اســترالیا­یی در ایــران گفت: ایــن موضوع مربــوط به دو پرونده اســت که هــر دو منتهی به صدور کیفرخواســ­ت شــده اســت. یکــی از آنها ناظر بر این اســت که دو نفــر مبادرت به عکســبردار­ی از اماکن نظامــی و مناطق ممنوعــه کردنــد کــه شناســایی شــدند و عکــس و فیلمهایــی کــه با هلیشــات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آنها به دســت آمده اســت. پرونــده دیگر نیز امنیتی و جاسوســی اســت که البته برای کشــور دیگــری غیــر از کشــور متبــوع آن فرد انجام شــده است. کیفرخواست این متهمان صادر شــده و در نوبت رسیدگی دادگاه است.

بخش دیگر نشســت خبری دیروز به موضوع فوت سحر خدایاری اختصاص یافت. اســماعیلی در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد قضایی با یکی از رســانهها که خبــر حکم حبــس 6 ماهــه خدایاری را منتشــر کرده و همچنین اظهــارات دو نماینده در مورد این اتفاق گفت: انتظار اولیه ما اصالح رویه توسط خود اشخاص اســت و بعــد هــم منتظــر اقــدام جدی هیــأت نظــارت بــر مطبوعــات و هیــأت نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشــد یا مؤثر نبود دادســرا اقدام قضایی الزم را خواهد داشت.

ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به ســؤالی دربــاره پرونــده احمــد عراقچی و ولــیاهلل ســیف از مدیران ســابق بانک مرکــزی گفــت: بــا توجــه بــه توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتبــاط بــا ادعــای آنهــا و مطالبــی که دولــت مطــرح کرده مســتندات خــود را بــه مرجع قضایی ارائه کننــد. دولت هم اعالم آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاســخ واصل شده یا نه اما پاسخ و اســتنادات دولــت قطعــاً مــورد توجــه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونــده هــم اثرگــذار اســت. او همچنین گفــت هنــوز حکمی بــرای ایــن متهمان صادر نشده است. ■ حکمکارگران­هفتتپهقطعی­نیست

اســماعیلی در پاســخ بــه این ســؤال که آیا دســتور رئیس قوه قضائیــه درباره احــکام یکــی از شــعب دادگاه انقــالب مربــوط بــه همــه پروندههــا­ی کارگــری اســت یا فقط مربوط به پرونــده کارگران هفت تپه است؟ گفت: دستور رئیس قوه قضائیه اختصاص به ایــن پرونده ندارد و اعالم یک سیاســت کیفری اســت و هر یک از پروندهها را که اقتضا داشــته باشد دربر میگیرد.

اسماعیلی همچنین در مورد احکام صــادره بــرای کارگــران هفت تپــه گفت: رأی این پرونده قطعی نیســت. سیاست کیفــری هم اعــالم شــده و قرار شــده در مرحلــه تجدیدنظــر براســاس سیاســت کیفری ابالغی از سوی رئیس قوه قضائیه تصمیمگیــر­ی شــود. گاهــی مطالــب جــور دیگــری در ذهن افــکار عمومی جا میافتــد. از مجمــوع هشــت متهــم این پرونــده دو یــا ســه نفــر کارگــر هســتند و بقیه کارگر نیســتند و ربطــی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است میگفت به فالنی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار اینها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب گفته میشود پرونده کارگری و اینها را به قشر خدوم کارگر ربط میدهیم در حالی کــه عــدهای به ناحق ســر ســفره کارگران مینشــیند، نان آنهــا را میخورند یا نان آنها را آجر میکنند. ■ برای برادران صدرالســاد­اتی پروندهای تشکیلنشده

ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســؤال «ایــران» درباره مفقود شــدن 4۲ ســاعته یکــی از نماینــدگا­ن مجلــس خبــرگان (بــرادران صدرالســاد­اتی) و زمزمههایی که در مورد اختفای اختیاری آنان مطرح شــد، گفت: این اقدام واقعاً خاص بود که هیــچ کس از افراد در هیچ ردهای آن را انجــام نمیدهــد، یعنــی اشــخاص خودشــان مبــادرت به مخفی شــدن کننــد و بخواهنــد دســتگاهها­ی قضایی و امنیتی را مورد اتهام قرار دهند. ایــن اقدام عمل غیراخالقی، غیرقانونی و ناشایســتی بود که مورد تقبیح همگان و جناحهای سیاســی کشــور قــرار گرفت. اگــر کســی دغدغــهای دارد میتوانــد آن را بــه مراجــع قضایــی و ذیربــط منتقــل کنــد. گرچــه ایــن موضــوع اصلــش بــه حــوزه روحانیت بازمیگردد اما به لحاظ اهمیت موضوع، پیگیری انجام دادم، نه پروندهای تشــکیل و نه دستور بازداشتی صادر شده بود.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اخبــار مطرح شــده در خصوص جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی و اظهاراتی مبنی بر گالیه رئیس جمهوری در مــورد برخوردهــا­ی جناحــی در پروندههــا­ی اقتصــادی گفت: مــا در قوه قضائیه معتقدیم که برخورد با مفاســد جریــان، جنــاح، اشــخاص و مقامــات نمیشناســد. در پروندههــا­ی اخیــر نیــز اگر قرار به خطکشــی باشــد از جناحهای مختلــف تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد و عملکــرد مــا خــالف ادعــای برخــورد جناحی قوه قضائیه را اثبات میکند. ■ صــدور کیفرخواســ­ت بــرای متهمــان پروندهترور­یستیاهواز

اســماعیلی درباره پرونده تروریستی رژه در اهواز گفــت: این پرونده دو بخش دارد یــک بخش قصور برخــی از عوامل نیروهــای مســلح بــود کــه بــرای تقصیر آنها ســتاد کل نیروهای مسلح هیأتی را تعییــن و موضــوع را بررســی کردند و در مــورد برخی از اشــخاص دیگــر که قصد مجرمانه قائل بودند پرونده به دادسرای نظامی تهران ارســال شــده و در دادســرا رســیدگی شد در این رابطه کیفرخواست صــادر و بــه دادگاه ارجــاع شــده اســت و منتظــر تصمیــم دادگاه نظامــی در این مــورد هســتیم. وی دربــاره ۰۳ نفــر از عوامــل تروریســت مرتبط با ایــن حادثه کــه در بازداشــت هســتند هم افــزود: کار رســیدگی به پرونــده آنها در دادســرا به اتمام رسیده و ظرف امروز و فردا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع میشود.

اســماعیلی با بیان اینکه متن نهایی الیحــه صیانت، کرامــت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشــونت بعد از تصویب در دســتگاه قضایی به دولت ارسال شده خبر داد که رئیس قوه قضائیه هم لیست اموال و داراییهــا­ی خود را به دفتر رهبر انقالب اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.