انتصاب«سیماییصراف» به عنوان دبیر هیأت دولت

Iran Newspaper - - News -

بــه دنبــال انتخــاب محســن حاجــی میرزایــی، دبیــر ســابق هیــأت دولــت به عنــوان وزیــر آموزش و پرورش، اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در حکمــی «حســین ســیمایی صراف» را بــه عنوان دبیر هیــأت دولت منصوب کــرد. بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، جهانگیری ابــراز امیــدواری کرد که ســیمایی صراف بــا اتخاذ تدابیر الزم نســبت بــه افزایش کارآیــی و اثربخشــی دفتر هیــأت دولت، خدمــات غنیتر و مؤثرتــری را با رعایت اصــول قانونمــدا­ری، اعتدالگرای­ــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد و همسو با برنامهها و سیاستهای ریاست جمهــوری در اختیــار هیأت دولــت قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.