مسعود رجوی در عربستان مرد

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه، علی حسیننژاد، مترجم قدیمی و ســابق در بخــش روابط خارجی ســازمان منافقین (مجاهدیــن خلــق) در عــراق تأکید کرد که ســازمان منافقین در آستانه فروپاشی است. به گزارش جماران، حسین نژاد در گفتوگویی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه این سازمان به عنوان جایگزین نظام حاکم بر ایران گفت: اینها همه توهم و سخره برانگیز است و نشان دهنده یأس سازمان است. این سازمان پایگاه مردمی خود را داخل و خارج از ایران از دست داده اســت. وی در پاسخ به پرسشــی درباره «مسعود رجوی» رهبر منافقین که از سال 2003 تاکنون ناپدید شده است نیز گفت: سازمان منافقین اخیراً در کنفرانســی که به مناسبت پنجاه و پنجمین ســال تأسیسش برگزار کرد، به مرگ مســعود رجوی اذعان کرد. حسیننژاد در این گفتوگو تصریح کرد: بی تردید مسعود رجوی به عربستان فرار کرد و در آنجا ُمرد. اگر این چنین نبود، یک مســئول عربســتانی در ســال 2017 در جریان کنفرانس ســازمان منافقین در پاریس مرگ مسعود رجوی را اعالم نمیکرد. در جوالی 2016 «ترکی الفیصل» رئیس اسبق سازمان اطالعات عربستان در سخنرانیاش در کنفراس سازمان منافقین در پاریس به مرگ مسعود رجوی اشاره کرد. وی چندیــن بار در اشــاره به مســعود رجوی کلمــه «مرحوم» را تکــرار کرد. حســیننژاد درباره دلیل پنهانکاری درباره مرگ مســعود رجوی نیز گفت: ســازمان منافقیــن مــرگ وی را از بیم فروپاشــی ســازمان و جداییهای در صفوفسرکردگ­انش،پنهانکاریم­یکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.