ابتکارات جدید در روابط اقتصادی تهران - آنکارا

Iran Newspaper - - News -

ایــران و ترکیــه مصمــم به گســترش و تعمیــق روابط تجــاری بــا یکدیگرنــد و این مســیر قرار اســت با راهکارهای ابتکاری و مشــارکت بخش خصوصی طی شــود. به این منظور بیســت و هفتمین نشســت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه از روز گذشــته کار خــود را آغــاز کــرده اســت و امروز نیز ادامه خواهد داشــت. این کمیسیون مشــترک کــه هیأتــی بلندپایــه از مســئوالن اقتصادی، دولتی و بخش خصوصی دو کشور در آن حضور دارند، راهکارهای توسعه روابط و همکاریهــا و رفع هرگونه موانع احتمالی را در دســتور کار خــود دارد. در این راســتا رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه روز گذشــته با وزیر انرژی ترکیه و همتای خود در کمیسیون مشترک دیدار کرد. محمــود واعظــی در ایــن جلســه بــا قدردانی از برگــزاری خــوب و موفق اجالس ســهجانبه ســران ایــران، ترکیــه و روســیه در خصــوص ســوریه که در آنکارا برگزار شد، گفت: حضور و مذاکرات دوجانبه رؤسای جمهوری دو کشور فرصــت ارزندهای بــود تا وزرا و هیــأت همراه بــا همتایان تــرک خــود دیــدار و در خصوص راهکارهای توســعه روابط و همکاریها و رفع هرگونــه موانــع احتمالی رایزنــی کنند. رئیس ایرانــی کمیســیون مشــترک همکاریهــا­ی اقتصــادی ایــران و ترکیــه، گفــت: رؤســای جمهوری دو کشور پنج سال پیش برای روابط تجــاری دو کشــور به میــزان 30 میلیــارد دالر هدفگــذاری کردنــد کــه بهرغــم تحریمهای ظالمانــه امریــکا، فرصتهــا و ظرفیتهــای فراوانــی بــرای تحقق ایــن هدف وجــود دارد. واعظــی با تأکید بر اینکــه «مهمترین اولویت کمیســیون مشــترک همکاریهــا­ی ایــران و ترکیــه، تســریع درعملیاتــ­ی کــردن توافقــات دو کشــور در عرصههــای اقتصــادی و تجــاری اســت»، افــزود: ایــران هیــچ محدودیتــی در توســعه و تعمیــق همــکاری با ترکیه نــدارد و بهرغم همه مشــکالتی که تحریم غیرقانونی امریــکا بــه وجــود آورده اســت، بــا فعالتــر شــدن بخش خصوصی به همراه راهکارهای ابتکاری، مســیر توســعه روابط ادامــه خواهد یافت. رئیسایرانی­کمیسیونمشت­رکهمکاریها­ی اقتصــادی ایران و ترکیه، اســتفاده از پول ملی و برقــراری پیامرســان­های اختصاصــی بیــن سیســتم مالــی دو کشــور در روابــط فیمابین و همچنیــن توســعه همکاریهای ســهجانبه و چندجانبــه بــا ســایر کشــورهای همســایه را موجــب تحــرک در روابط اقتصــادی و تأمین منافــع دو ملــت و منطقــه دانســت. فاتیــح دونمــز، وزیر انرژی ترکیه و رئیس کمیســیون مشــترک همکاری اقتصادی دو کشــور نیز در ایــن دیــدار، هدفگــذاری رؤســای جمهوری ایــران و ترکیه برای تجارت 30 میلیارد دالری در ســال را واقعبینانـ­ـه خوانــد و گفــت: دولت ترکیه تمام تالش خود را برای حفظ و توسعه مناســبات اقتصادی و تحقق موافقتنامه­های فیمابیــن انجام خواهــد داد. وی با اشــاره به اینکــه «رئیس جمهــوری و مســئوالن دولت ترکیــه بارهــا بــه صراحــت اعــالم کردهاند که تحریمهــای یکجانبــه امریــکا علیــه ایــران را قبول ندارند»، افزود: اجالس آنکارا و مالقات دوجانبــه جمهــوری اســالمی ایــران و ترکیــه نشــان داد که اراده دو دولت توسعه روابط در همــه عرصههای سیاســی و اقتصادی اســت. وزیر انرژی ترکیه تأکید کرد: دســتور کار بخش دولتــی و خصوصــی ترکیه حرکت به ســمت چشــمانداز­ی است که رؤسای دو کشور توافق کردهانــد و مــا از هیــچ تالشــی در ایــن زمینــه کوتاهی نخواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.