مذاکره مظلوم!

Iran Newspaper - - News -

مشــکل دیگر فقدان ثبــات در طرف امریکایی اســت. گاه میگویند بدون شــرط گفتوگــو میکنیــم، درحالی که هیچ دســتوری هم برای گفتوگو ندارند گاه 12 شــرط میگذارند. گاه میگویند فقط مســأله هستهای است. گاه به مســائل منطقهای میپردازند. در ایــن بــاره نیــز تحلیــل رهبری صائب اســت که: «اینگونه ســخنان یا ناشــی از سیاســت آشفته آنها اســت یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل.» ایران نه از مذاکره گریزان است و نه آن را خالف منافع خود میداند. ولی آماده انجام مذاکره واقعی اســت، همان که در گذشــته انجام شــد و به برجام ختم گردید و در آینــده نیــز همچنان که رهبری متذکر شــدهاند: «ما اهل مــراوده و گفتوگو و نشســت و برخاســت هســتیم... چنانچه امریکا حرف خود را پــس گرفت و توبه کــرد و بــه معاهده هســتهای کــه آن را نقض کرده اســت، بازگشــت، آنوقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت میکنند، امریکا هم میتواند شرکت کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.