رئیسی و طائب سخنران های نشست خبرگان

Iran Newspaper - - News -

آیتاهلل ســید احمد خاتمی، عضو هیــأت رئیســه مجلس خبــرگان رهبری اعالم کرد که حجتاالســا­لم رئیســی، رئیس قــوه قضائیه و حجتاالســا­لم طائــب، رئیــس ســازمان اطالعات سپاه در هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، او محور سخنرانی رئیسی را تعیین خطوط قوه قضائیه و استمرار مبارزه با مفاســد اقتصادی و محور سخنرانی طائب را بررســی موضــوع نفــوذ در ابعــاد مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی عنــوان کــرد. خاتمی بــا بیان اینکــه هفتمین اجالســیه مجلــس خبــرگان رهبــری در دوره پنجــم، از دوم مهــر آغاز میشــود و تا چهارم مهــر ادامه دارد، گفت: در اجالســیه، 16 نطق پیــش از دســتور برنامهریــ­زی شــده اســت که هــر ناطق 51دقیقــه فرصت بــرای ارائه نطق دارد که میتواند مشــکالت حوزه انتخابیه نیز بخشــی از نطق باشــد. او با بیــان اینکه پس از ارائه نطقها، کمیته 5 نفره تنظیم و پیشنهاد بیانیــه پایانــی انتخاب میشــود، اظهــار کرد: بیانیه پایانی به معنای دقیق کلمه نظر همه اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری اســت و بر همین اساس این بیانیه به صورت دقیق و حساســیت باال تنظیم خواهد شد. سخنگوی خبــرگان، همچنیــن بــا اشــاره بــه فعالیــت کمیسیون پاسداری از والیت فقیه، هدف این کمیســیون را حفــظ و ارتقــای شــأن و جایگاه والیت فقیه در جامعه دانســت و افزود: تمام شــبهاتی که در موضــوع والیــت فقیه مطرح میشــود، جمــعآوری شــده اســت و در آینده از ســوی مرکز پژوهشهــای مجلس خبرگان رهبری پاسخ داده میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.