قاضیسراجاز­سازمان بازرسیکلکش­وررفت

Iran Newspaper - - News -

تغییر و تحوالت در قوه قضائیه به سازمان بازرســی کل کشــور رســید و قاضــی ســراج جــای خــود را به حســن درویشــیان داد. به گزارش«ایــران»، غالمحســین اســماعیلی ســخنگوی قــوه قضائیه در نشســت خبری دیــروز خــود از انتصــاب حجتاالســا­لم درویشــیان به عنوان رئیس جدید سازمان بازرســی کل کشــور خبر داد و گفت: ایشــان 20 ســال در بخشهــای مختلف ســازمان بازرســی مدیریت کــرده و مدیریت منطقه یک شرق کشور را برعهده داشته است.

او همچنیــن در مــورد ســمت جدیــد قاضی ســراج هم گفت: بنــای قوه قضائیه ضمــن قدردانــی از زحمــات ســراج ایــن اســت که ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیهفعال­خواهندبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.