تمام اختیارات قانونی استان برای رفع مشکل هپکو به کار گرفته شده است

Iran Newspaper - - News -

روز دوشــنبه کارگــران هپکــو در اعتراض به آنچــه «تعیین تکلیــف ســهامداری ایــن شــرکت» عنــوان شــد، در مســیر راهآهــن شــمال جنــوب تجمــع کردنــد، آنهــا کــه اخیــراً تجمعــات اعتراضــی خود را نســبت بــه وضعیت شــرکت و معوقاتشــا­ن از ســر گرفتــه بودنــد، خواســتار تعیین ســهامدار جدید بــرای هپکو شــدند. در پــی دســتور رئیس جمهوری و جلســات مســئوالن اســتان با وزیــر صنعت و مســئوالن ســازمان خصوصیســاز­ی و بــا موافقــت ســهامدار عمــده هپکو، «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» به عنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی شد ولی کارگران معتقدند که مشکل هپکو با این کار رفع نشده و خواستار تغییر ســهامدار هستند. استاندار مرکزی با حضور در میان کارگران، ضمن دعوت از کارگــران به همراهی با مجموعه اســتان در پیگیری آرام مطالبات موجود و اشــاره بــه اقدامات انجام شــده اخیر، از کارگران خواســت کــه ریل را ترک کنند؛ ولی حضور کارگران روی ریل حدود ۱۱ ساعت ادامه یافت و همین امر باعث اقدام نیروی انتظامی برای متفرق کردن کارگران شد.

بــه گزارش ایســنا، ســیدعلی آقــازاده اســتاندار مرکزی در جمــع کارگران معترض هپکو که در مســیر ریل راه آهن شــمال جنوب تجمع کرده بودند، خطاب به کارگران گفت: ۵.۹۹ درصد خواســتهها­ی شــما با خواســتهها­ی ما مشــترک اســت و درخصوص لزوم تغییر سهامدار و ضرورت رونق تولید در این شرکت با شما همعقیده بوده و اعتراض شما را تأیید میکنیم، اما نیم درصد اختالفی میان ما، مربوط به بستن ریل راه آهن است که نباید انجام شود حتی اگر یک سال حقوق هم عقب بیفتد.

وی با بیان اینکه طی دو ســال اخیر خواســتهها­ی شــما را پیگیری کرده و حــرف شــما را به باالتریــن کارگروه ملی و باالترین مقام کشــور رســاندهای­م، اظهــار کرد: شــما میتوانید در هر نقطه دیگری از شــهر تجمــع آرام خود را انجــام دهیــد اما نباید بــرای بیان یک حرف حق به اشــتباه رفتــار کرده و به گونهای اقدام کنید که هم صدای شــما به گوش کســی نرود و هم دیگران از کار شما بهرهبرداری سیاسی کنند.

آقازاده با بیان اینکه یکبار دو ســال پیش و دوباره امروز از شــما خواهش کردم که ریل را نبندید، گفت: حرف شــما برای همه حجت است ولی وقتی یک کار به صورت غیرعرف و غیرقانونی انجام شــود صدای شــما نفوذ قبل را نخواهد داشــت. وی با تأکید بر اینکه همه کارها در اختیار دولت نیســت و قانون دست ما را در بسیاری از موارد از جمله موضوع سهامدار بسته است، گفت: یکی از عواملی که باعث برکناری رئیس سازمان خصوصیسازی شد موضوع هپکو و تالش و پیگیری شما بوده است.

آقــازاده با بیان اینکه قبول دارم کار به کندی پیش میرود، اظهار کرد: متأســفانه بدنه اداری در کشــور ما کمی ُکند است. یکســال و نیم است که پرونده ســهامدار قبلی هپکو به تهران برده شــده و آیتاهلل رئیســی که در جریان مشــکالت هپکــو و آذرآب قرار گرفته قاضی ویــژه برای این پرونده در نظــر گرفتــه اســت هرچند درخواســت ما این اســت که ایــن پرونده در اســتان مرکزی رســیدگی شــود. وی با بیــان اینکه ســهامدار هپکو در حال حاضر قانوناً در این شرکت حق تصمیمگیری دارد و هر اتفاقی در شرکت قرار باشــد بیفتد در حال حاضر باید با نظر و امضای او انجام شود، گفت: مدیر جدید که برای هپکو انتخاب شــده بومی اســتان و متخصص این کار اســت و بر بسیاری از مســئوالن کشور نفوذ دارد ولی شما اجازه ندادید ۸۴ ســاعت از امضــای حکــم او بگذرد و دســت به اعتــراض زدید. آقــازاده با بیان اینکه بســتن راه آهن غیرقانونی است، تأکید کرد: اگر در همان مسیر منطقی که دو سال اخیر طی کردیم حرکت کنیم به نتیجه میرسیم ولی اگر حرف شــما از مسیر قانونی بیرون برود، با اینکه بحق هستید به نتیجه نمیرسید.

وی با اشــاره به پرداخت بخشــی از مطالبات هپکــو و معوقات موجود کارگران گفت: در جلســهای که در تهران تشــکیل شد تمام افرادی را که از نظــر قانونــی در این حوزه ذینفع هســتند دور هم جمع کــرده و مصوبات را صورتجلســه کردهایم. یکی از بندهای صورتجلســه این اســت که بانک ملی باقیمانده وام هپکو را برای تولید و پرداخت معوقات پرداخت کند.

آقازاده با اشــاره به وضعیت موجود سیاســی و اقتصادی کشــور گفت: در ایــن شــرایط که مورد هجوم دشــمن قــرار گرفته و محاصــره اقتصادی هســتیم باید حرف حق را طوری بزنیم که بهرهبرداری ســوء سیاسی از آن صورت نگیرد. وی با تأکید بر اینکه اســتان تمام اختیارات قانونی خود را برای رفع مشــکالت به کار گرفته اســت گفت: مطمئن باشید که اقدامات خوبی در حال انجام اســت. روز گذشته قرارداد تولید ۵۴ گریدر با سازمان راهداری بســته شــد و قرار شــد قرارداد ۵۴ دســتگاه دیگر نیز بســته شــود. بنده در استانداری حاضرم ۰۳ میلیارد تومان قرارداد با هپکو ببندم و اگر بتدریج تالش کنیم این تعداد قراردادها به تدریج افزایش پیدا میکند.

ســردار محســن کریمــی فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان مرکــزی نیز در جمع کارگران با اشــاره به اینکه پرونده ســهامدار قبلی هپکو قضایی شده و در سفر آیت اهلل رییسی به استان مشکالت هپکو با وی در میان گذاشته شد، افزود: باید منتظر برخوردهای قضایی با مسببان شرایط امروز هپکو باشیم.

وی اظهــار کرد: رئیس قوه قضائیه مبارزه با فســاد را از همین قوه آغاز کرد و مطمئناً با همین رویکرد کار را ادامه خواهد داد.

کریمی با بیان اینکه شما برای انقالب هزینههای گزافی پرداخت کرده و ۳۱۲ هزار شهید و بیش از دو برابر این تعداد جانباز تقدیم کردهاید پس نبایــد اجازه دهیــد این خونها پایمال شــود، گفت: پیگیریهای بســیاری بــرای رفــع مشــکالت هپکو انجــام شــده و بخشــی از پیگیریهــا منجر به دســتگیری مسئول ســازمان خصوصی سازی شــد پس اجازه دهید ادامه کار هم انجام شــود. وی با بیــان اینکه برای گرفتن حق خودتان نباید حق همســایه را ضایع کنید و باید از مســیر قانون به خواســتهها­ی خود برسید، از کارگران معترض هپکو خواست که با بستن ریل راه آهن این موضوع را امنیتی نکرده و از راه قانونی امور را پیگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.