چه باید کرد؟

Iran Newspaper - - News -

سیاســتگذا­ران همیشــه اول ســخن میگویند و بعد عمل میکنند، مصوبه صریــح دولت این اســت:«حذف ســه دهــک درآمــدی هشــتم تــا دهم».اماهمیشــه مــا بهدنبال راههــای آســان هســتیم.حال فرآیند حــذف، اینگونــه اجرا میشــود:«حذف ۰۰۸ هــزار نفــر از ثروتمنــدا­ن.» بــه نظــر میرســد کــه دولــت بایــد پرشــتاب بــه ســمت «غربالگری بــزرگ» برگردد.یعنــی بــا اســتفاده از تمــام بانکهــای اطالعاتــی نظیر گردش حســابهای بانکی، مانده حســاب ماهانــه بانکی، بانک اطالعات ســازمان مالیاتی کل کشــور، نشــانی و آدرس صاحبان شرکتها از ثبت، بانک اطالعات پســت ایران، معاملهکنند­گان خودروهــای گرانقیمت، آمار ســفرهای خارجی(زمینی و هوایی)، حقوق مدیران دولتی، مالیــات بر حقوق و انــواع روشهای شناســایی پردرآمدها، حــذف بزرگ را در گام دوم خیلــی زود و جدی آغاز کند. اگر مشکالتی برای حذف شــدگان، پیش آید، در راستیآزمای­ی مجــدد قابــل مدیریــت اســت. آثار تــداوم حرکــت در جاده اریب، بسیار زیانبار است. نخست، اتالف منابع بودجه جاری دولت را به همراه دارد، دوم، باعث کندی توســعه عمرانی کشور میشود.سوم، تداوم چنین وضعیتی باعث تخصیص نابهینه و تداوم شــکاف میان گروههــای درآمدی فقر و غنی شــده و ضریب جینی را پرشتاب به سمت عدد یک هدایت میکند.چهــارم، ماهانــه پــول پرقــدرت بــا آثــار تورمــی بــه اقتصاد تزریق میکند و پنچم، اثرناچیز یارانهها را در زندگی کمدرآمدها هر روز ناچیزتر میکند. بنابراین به نظر میرسد که هدفمنــد کــردن یارانههــا­ی غیرهدفمند کنونــی یکی از اولویتهای دولتهــای یازدهم و دوازدهم در ۰۲ ماه آینده است. و به عنوان عملکرد مطلوب باید آن را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.