حذف یارانه پردرآمدها؛چگونه؟

Iran Newspaper - - News -

این نکته را باید اضافه کرد که جمعیت ۰۰۸ هــزار نفــری کــه قــرار اســت، از ابتــدای مهرمــاه از گــروه دریافت کنندگان یارانه حذف شــوند، به دهکهای بــاالی درآمــدی تعلــق دارنــد و بــه شــیوه توضیح داده شــده مورد پایش و شناســایی قــرار گرفتهانــد. اجــرای طــرح هدفمنــدی یارانههــا به ایــن شــیوه تصمیم صحیحی اســت که بدون شک عاری از تبعات منفی خواهد بــود، چرا کــه حذف مبلــغ 45 هزار تومان از درآمد خانوارهای دهکهای باالی درآمــدی خللی در هزینه کــرد آنان بوجود نمیآوردواف­رادمتضررنخ­واهندشد.بهطور قطع دارای ابعاد مثبت اســت. در شــرایط کنونی که دولت تحت فشــار اقتصادی قرار دارد و با کسری بودجه مواجه است و از همه مهمتر کســری بودجه در صورتی که کنترل نشــود تــورم ایجــاد میکنــد، صرفهجویــی حاصــل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها میتوانــد بــه ترمیــم بودجــه و کنتــرل آن کمک کند. در واقع پس از کش و قوسهای فراوان در مقطع زمانی اکنون دولت ناگزیر به اجــرای طرح هدفمندی یارانه هاســت. همواره نیازهــا و ضرورتها اســت که افراد را به کنشها و تغییرات وادار میکند. نکته دیگــر در تبییــن ایــن موضوع کــه میتواند قدریبحثانگ­یزباشد،شفافیتاطال­عات افراد است. یعنی افرادی که دارایی شان را بدون پولشــویی و رانت به دست آوردهاند نگرانــی از ایــن بابــت نخواهنــد داشــت. درواقع قشری که از درآمد متوسط و پایین برخوردارنـ­ـد هرگــز شــفافیت اطالعــات برایشــان معضــل نیســت، بنابرایــن این موضوع چون مســأله توده مردم نیست از اهمیتخاصیه­مبرخوردارن­خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.