تکذیب روایت400 میلیارد دالری

Iran Newspaper - - News -

موضوع ۰۰4 میلیارد دالر قرارداد را هم از راوی آن فریال مستوفی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جویا شدیم. وی گفت که «برخی از شرکتهای چینی که با ما همکاری میکنند درباره ۰۰4 میلیارد دالر قرارداد مشــترک صحبت کردند و البته گفته آنها هم به اســتناد نشــریه پترولیوم اکونومیست بوده اســت. از اینرو با قطعیت نگفتم که چنین عددی صحیح است، بلکه از اتاق بازرگانی خواستم که این موضوع را بررسی کند.» ■ درنشستصبحا­نهچهگذشت؟ در نشســت صبحانه اتاق بازرگانی تهران به نقل از خانم مســتوفی این خبر منتشــر شد که «از شرکتهای چینی شنیده است که ایران و چین یک قرارداد ۰۰4 میلیارد دالری امضا کردهاند که براساس قرارداد مذکور، شرکتهای چینی بدون ورود در مناقصات میتوانند کار را برعهده بگیرند؛ البته این موضوع را باور نداشتم، اما مستنداتی در این رابطه از سوی آنها ارائه شد. این یک معامله مالی بزرگ است که بر اساس آن، به نظر میرسد که ایران نفت را ۰۲ تا ۰۳ درصد ارزان تر به چینیها میفروشد. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.