۵۱ شغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش

Iran Newspaper - - News -

امید علی پارســا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف زیر از ابتدای سال ۹۹ مشمول نصب سامانه فروش هستند: وکال، مشاوران حقوقی و مشــاوران خانواده، دفاتر اســناد رسمی، مشــاورین امالک، تــاالر پذیرایی، رســتورانه­ا، مرکز اقامتی نمایشــگاه­ها و فروشــگاهه­ای وســایط نقلیه موتوری (به اســتثنای ماشــین آالت راهســازی، ساختمانی و کشــاورزی)، آرایشــگاه­های مردانــه و زنانــه، آجیــل و خشــکبار فروشــیها، قنادیهــا میوه و ترهبــار فروشها، مجموعههای فرهنگی و ورزشــی، لوازم تحریر و نوشــت افزار فروشیها(به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازیهای رایانهای، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر خدمات الکترونیکی از جمله این مشاغل است./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.