منع ساخت و ساز در اطراف گسلهای تهران

Iran Newspaper - - News -

محمد شــکرچیزاد­ه، رئیــس مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی از تصویب حریم گسلهای تهران در شورای عالی شهرسازی و ممنوعیت ساخت و ساز در ۱8 کیلومتر مربع از اراضی پایتخت خبر داد. وی با بیان اینکه تأسیسات مهمی مانند بیمارســتا­نها در زلزلهها از اهمیت باالیی برخوردارند، گفت: متأسفانه زلزله اســتان کرمانشــاه نشان داد که بیمارســتا­نهای ما اعم از نوساز و قدیمی ساز، تابآوری مناسبی در برابر زلزله ندارند. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی افزود: در فرصتی که در برجام پیش آمد توانســتیم ۰۰۵ دســتگاه شتاب نگار زلزله را از بهترین تولید کنندگان خارجی خریداری کنیم. تاکنون ۰۰۱ دستگاه شتاب نگار در نقاط مختلف کشور نصب شده است./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.