تبدیلسواحل­مکرانبهمهم­ترینکانونت­وسعهکشور

Iran Newspaper - - News -

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر صیانت از اراضی ملی در سواحل مکران گفت: جهتگیری دولت تبدیل سواحل مکران به یکی از مهمترین کانونهای توسعه کشور است. جهانگیری درنخســتین جلســه شــورای توســعه ســواحل مکران، بــه برنامهریزی و سیاســتگذا­ری جدی دولت برای توســعه سواحل مکران اشــاره کرد و اظهار داشت: باید در روند توســعه، با استفاده از تجربیات گذشته، همه مالحظات و جوانب نظیر مالحظــات زیســت محیطــی را در نظر بگیریم تــا برنامههای توســعهای در مناطق ساحلی مکران با تبعات و آثار منفی همراه نباشد. معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن با تأکیــد بر اینکــه بهدنبال اجــرا و تکمیل پروژههای زیربنایی در مناطق ساحلی مکران هستیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه رهبــر معظــم انقالب بــا برداشــت ۰۰۳ میلیــون دالر از صندوق توســعه ملی برای راهاندازی راهآهن چابهار ـ زاهدان موافقت کردند که وزارت راه و شهرسازی باید این پروژه را با جدیت پیگیری کند. ■ اراضیملی وی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مســاحت ســواحل مکران را اراضی ملی تشــکیل میدهــد، تصریح کــرد: بایــد از این اراضی بــا جدیت صیانت شــود چرا که ممکن است برخی افراد سودجو با آگاهی از برنامههای دولت برای توسعه سواحل مکران، بهدنبال تملک غیرقانونی این اراضی باشند. جهانگیــری بــا قدردانــی از مطالعــات انجام شــده و تدویــن برنامههــا و پروژههای متعدد برای اجرا در ســواحل مکران، خاطرنشــان کرد: اجــرای این طرحها نیازمند ســرمایه گذاریهای وســیعی اســت که منابع بودجه نمیتواند پاسخگوی آن باشد. بنابراین الزم است کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت دبیرخانه شورا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای مرتبط تشکیل شود و برای تأمین مالی اجرای پروژههای ســواحل مکران برنامهریزی و راهکارهای الزم را تهیه و ارائه کنند. ■ توسعهمکران­بامشارکتمر­دممحلی معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن از دبیرخانــه شــورا خواســت طــرح جامع توســعه ســواحل مکران را در اختیار دســتگاهها­ی اجرایی ذیربط قرار دهد تا هر یک از دســتگاهها در جریــان وظایــف و مأموریتهای خــود قرار گیرد و بر اســاس برنامه زمانبندی تعیین شده اقدامات الزم را انجام دهد. وی تصریح کرد: این ســواحل نباید بهصورت افراطگونه توسط صنایع، دستگاههای دولتی و سایر نهادها اشغال شوند بلکه بیشتر این مناطق باید در اختیار مردم باشد و برنامههای توسعهای از طریق مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود. جهانگیری با اشــاره به اینکه اســتانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان که ارتباط نزدیکی با مناطق ســاحلی مکران دارند، گفت: الزم است دبیرخانه شورا در راستای اجرای هر چه بهتر پروژههای توسعه سواحل مکران، اختیارات مورد نیاز این استانها را شناسایی کند تا در صورت لزوم دولت این اختیارات را به استانداران تفویض کند. ■ توقف چاپ قبوض کاغذی برق در پایتخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.