اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

نمایندگان مجلس در گفت و گو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - سوسن صادقی خبرنگار

اینروزهاحا­کمیتبهدنبا­لمبارزهبار­انت و فساد است و پروندهها ی بسیاری تشکیل شــده و بگیر و ببندهای زیادی را نیز در این زمینه شاهد بوده ایم که خاطیان به دست قانون سپرده شــدهاند. اما برای پیشگیری از رانــت و فســاد از چــه ابــزاری میتــوان کمک گرفت. ابــزاری که امــروزه میتواند به کمــک بیاید اتصال تمام دســتگاهها­ی ســه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به دولت الکترونیک اســت؛ دولــت الکترونیکی که نه تنها زیرســاخته­ای آن از ســوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فراهم شده، بلکه نسبت به گذشته نیز رشد04 درصدی را داشته است. اما به گفته مسئوالن وزارت ارتباطاتبی­شتردستگاهه­ایاجراییحا­ضر به اتصال به دولت الکترونیک نیستند و در ایــن زمینه مقاومــت میکننــد. در همین راستا به ســراغ نمایندگان مجلس رفتیم و این ســؤال را مطرح کردیم که باتوجه به اینکه زیرساخت دولت الکترونیک توسط دولتفراهمش­دهودرخواست­مردمنیزاز حاکمیتمبار­زهبافسادور­انتاست،برای مقابله با مقاومت دستگاهها، مجلس چه راهکاریپیش­نهادمیکند. ■ قطعبودجهدس­تگاهها

«مهمتریــن موضوعــی کــه مبــارزه با فســاد و رانــت را در دســتگاهها­ی اجرایــی رقــم میزنــد، راهانــداز­ی ابــزاری ماننــد دولت الکترونیک، قانون دسترسی آزاد به اطالعات، سامانه حقوق و اموال مقامات قبلوبعدازق­بولمسئولیت­و...است،چرا که هر چه نظــام اداری الکترونیکی شــود، حقوقمردموب­یتالمالحفظ­میشود.»

احمــد مازنی نماینــده تهران بــا بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: بازداشتها خــوب اســت امــا کافــی نیســت و بایــد کارهــای جدی انجام داد. باید همه چیز با بهرهبرداری از ابزارهای نوین شفاف شود. وقتی سیستم در انجام کارها نقش داشته باشد و مسائل از طریق آن حل شود، فساد و رانت کاهش مییابد.

مازنیافزود:دستگاههایی­مانندنیروی انتظامیوقو­هقضائیهمحر­مانگیوامنی­تی بــودن برخــی از اطالعــات را دلیل متصل نشدنکاملبه­دولتالکترو­نیکمیدانند ولــی بــرای مــوارد خــاص قطعــاً میتوان راه حلهایــی پیــدا کــرد. نماینــده مــردم تهران افــزود: گاهی افرادی پرچمی بهنام مبارزه با فســاد و رانت در دست میگیرند کــه بیشــتر مبــارزه با معلــول اســت. البته دســتگیری افرادی که فســاد و رانت ایجاد میکنند، صحیح اســت و باید قانون برای این دســت از افراد متخلف اجرا شود ولی بهترین ابزار مبارزه با فساد و رانت استفاده بهینهازابز­ارهاییمانن­ددولتالکتر­ونیکو دیگر سامانههایی مانند حقوق و دستمزد مقامات ...و است.

عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس با اشــاره به اینکه از سال 95 بهصورت جدی پیگیر پیشــرفت دولت الکترونیک هستم و در ایــن بــاره تذکراتی نیــز داده ام، افزود: اما با مشــاهده عملکرد وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات از نزدیک متوجه شــدم زیرساختهای­نرمافزاریو­سختافزاری دولت الکترونیک آماده و عملکرد وزارت ارتباطــات مثبت و رضایتبخش اســت اما دســتگاهها­ی اجرایی به آن متصل نشــده و اطالعــا تــی نیــز بیــن دســتگاهها تبــادل نمیشــود. وی بــا بیــان اینکــه از آنجایــی کــه معتقدم وجــود ابزارهــای الکترونیک مانع فســاد و رانت میشود بنابراین حتی پیگیر راهاندازی ســامانه حقوق و دستمزد مقامات هم هستم، افزود: بهعنوان مثال ســامانه حقــوق و دســتمزد بایــد در ســال اول برنامه توســعه عملیاتی میشــد ولی با اینکه دو ســال از آن موعد گذشــته است هنوز عملیاتی نشده و در این باره به دولت تذکر دادهام.

مازنــی در ادامه گفــت: دولت معتقد است که دستگاههایی مانند صدا وسیما، قوه قضائیــه و حتی قوه مقننــه اطالعات الزم را بــه این ســامانه حقوق و دســتمزد ارائــه ندادهاند و وقتی از قوه قضائیه پیگیر شــدم بــاز مباحــث امنیتــی و محرمانگی را عنــوان کردنــد در صورتی کــه دولت در ایــن زمینه راه حلهــای خــود را ارائه داده اســت بنابرایــن امیدواریــ­م راه حلهــا را دستگاهها جدی گرفته و با رفع این موانع نهادها بــه ســامانهها و دولت الکترونیک متصــل شــوند. وی دربــاره راه مقابلــه بــا مقاومتهــا­ی دســتگاهها در اتصــال بــه دولــت الکترونیــ­ک و دیگــر ســامانهها­یی که شــفافیت ایجاد میکند نیــز گفت: اگر دســتگاهها­ی متولی، قدرت اجرای قانون را ندارند و با مقاومت از ســوی دســتگاهها مواجه میشــوند باید به مجلس متوسل شــوند ولی تاکنون از ســوی دولت کسی از مجلس نخواســته است تا به این موضوع ورود کند. مازنی با بیان اینکه ورود مجلس از نوع تذکرات و ابزار نظارتی است، افزود: باید اتصال بــه دولت الکترونیک مطالبه مــردم و نمایندگان باشــد تا بــا اراده افراد بــه نتیجه برســد. از ایــنرو بایــد دولت در ایــن زمینه نیز بهصورت جدی وارد شــود. نماینده مردم تهران با اشــاره به اینکه اگر ایــن روشهــای نظارتــی مجلــس جواب نــداد، بهتریــن راه مقابلــه بــا مقاومــت دســتگاهها­ی اجرایی در متصل نشدن به دولتالکترو­نیکودیگرسا­مانهها،بودجه اســت، گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه دولتوکمیسی­ونبرنامهوب­ودجهمجلس بایــد از هماکنــون یکــی از شــاخصهای تخصیص بودجه به دســتگاهها را اتصال بــه دولــت الکترونیــ­ک یا اتصال بــه دیگر سامانهها مانند حقوق و دستمزد ...و قرار دهنــد. درهمین راســتا اگر دســتگاهها در این زمینه به وظیفه خود به درستی عمل کرده بودند بودجه را تخصیص دهند و اگر کوتاهیکرده­بودنددرابت­داتعهدمحکم­ی از دســتگاه مربوطه دریافت کنند تــا آن را اجرایی کنند که اگر باز تعلل کردند بودجه دستگاهمربو­طهراقطعکنن­د. ■ دولتالکترو­نیکوایجادش­فافیت

«دولــت الکترونیــ­ک بــه طــور قطع در شفافسازیام­ورنقشاساسی­ایفامیکند وهمهچیزقاب­لپیگیریاست.»

مهدیشیخدیگ­رنمایندهمر­دمتهران با بیــان مطلب فــوق، بــه «ایــران» گفت: اســتفاده از دولت الکترونیــ­ک باید فراگیر شــود وقتی دولــت الکترونیــ­ک بهصورت کامــل در کشــور اجــرا و اســتفاده از آن بین دســتگاهها­ی اجرایــی هر ســه قــوه مقننه، مجریــه و قضائیــه فراگیــر شــود، موجــب شــفافیت شــده و دســت رانت و فساد نیز کوتاهمیشود.

شــیخ عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس در ادامه با اشــاره بــه اینکه طبق گزارشــاتی کــه از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات دریافــت کردهایم، زیرســاخت دولت الکترونیک آماده است، افزود: تنها مشــکل عمدهای که وجــود دارد مقاومت دســتگاهها­ی اجرایــی قوهها بــرای اتصال بــه دولت الکترونیک اســت. بــه گفته این وزارتخانــ­ه، اگــر بیشــتر دســتگاهها­ی قــوه قضائیــه و نیــروی انتظامی به ایــن دولت متصــل شــوند، رونــد پیشــرفت اتصــال دستگاههارو­ندصعودیبهخ­ودمیگیرد.

عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگــی مجلــس معتقــد اســت قــوه قضائیه و نیروی انتظامی در زمینه متصل نشدن دستگاههای اجرایی خود به دولت الکترونیک قوه مســائل امنیتــی را مطرح میکننــد بههمیــن دلیل قــرار اســت این مشــکل را حل کنند تا دستگاههای این دو بخش نیــز بــه دولــت الکترونیک متصل شوندتاآنچه­قوهقضائیهب­هدنبالشفاف­یت و مبــارزه با رانت و فســاد در داخل این قوه نیزاست،عملیاتیشود. ■ نبود اراده جمعی

«وجــود امضاهــای طالیــی عامــل مقاومــت در اتصال دســتگاهها به دولت الکترونیک است و این امضاهای طالیی نیز باعث شــده تا فساد و رانت به مراتب بیشــتری بــه وجــود آیــد. وقتــی دولــت الکترونیک جایگزیــن امضاهای طالیی شود، شفافیت ایجاد شده و جلوی بخش عمدهای از رانت و فساد را میگیرد.»

محمــد اســماعیل ســعیدی نماینده مــردم تبریز نیــز با بیــان مطلب فــوق به «ایران» گفــت: طبق گزارشهای رســیده از وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات زیرســاخته­ای دولت الکترونیک فراهم شــده ولــی دســتگاهها­ی اجرایــی دولت و بخشهــای حاکمیتــی تمایــل ندارنــد به دولــت الکترونیــ­ک متصــل شــوند و ایــن موضوع موجب شــده اســت تــا راهاندازی کامــل دولــت الکترونیک به کنــدی پیش رود.عضوکمیتهفض­ایمجازیکمی­سیون فرهنگــی مجلس در پاســخ به این ســؤال که مجلــس چه راهــکاری میتوانــد برای مقابلــه با مقاومــت دســتگاهها­ی اجرایی ســه قــوه در اتصال بــه دولــت الکترونیک ارائه دهد، افــزود: از آنجایی کــه راهاندازی کاملدولتال­کترونیکموض­وعحاکمیتی اســت بنابراین باید رؤسای سه قوه مقننه، مجریــه و قضائیه بهصــورت جدی پیگیر این موضوع باشــند بنابراین به یــک اراده جمعی نیاز است که به نظر میرسد هنوز چنیــن ارادهای بــه وجــود نیامــده اســت. سعیدی معتقد است سه قوه باید با اراده جمعی دســت به دســت هم دهنــد و اگر مانعــی قانونــی در زمینــه متصل نشــدن دســتگاهها­ی اجرایــی ســه قــوه بــه دولت الکترونیک وجود دارد با کمک مجلس آن را رفع کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.