وزیر ارتباطات مطرح کرد قزاقستان دروازه ورود ایران به بازار آسیای مرکزی

Iran Newspaper - - News -

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه دیدارهای دوجانبه خود در حاشــیه اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات کشــورهای مشــترکالم­نافع )RCC( با وزیر توســعه دیجیتال، نوآوری و صنایع فضایی قزاقستان دیدار و گفتوگو کرد. بــه گزارش«ایــران»، محمد جواد آذری جهرمی در دیــدار با همتای قزاق خود با تأکید بر ضرورت ایجاد بازار مشترک در حوزه ،ICT قزاقستان را دروازه بالقوه ورود ایران به بازار ICT آســیای مرکزی خواند. وزیر ارتباطات در این دیدار گفت: برای آشنایی دو طرف از توانمندیها و ظرفیتهای یکدیگر و بسط بازارهای مشترک در حوزه ICT پیشــنهاد میکنم تا زمینه حضور شــرکتها و صنایع ایرانی و قزاق در نمایشــگاه­ها و کنفرانسهــ­ای تخصصــی دو کشــور هرچه زودتر فراهم شــود. آذری جهرمی همچنین از دولت و بخش خصوصی قزاقســتان دعوت کرد تا در نمایشــگاه­های ایــران در این حوزه از جمله الکامپ حضور پیــدا کنند. وزیر جوان کابینــه دوازدهم با اشــاره به اجالس چهارجانبه اخیر بین ایران، ترکیه، روســیه و آذربایجان درزمینه ایجاد بازار مشــترک در حوزه ICT و داشــتن تجربه مشــابه با عراق و افغانستان خواستار تکرار این تجربه بین ایران و قزاقستان شد و این کشور را دروازه بالقوه ورود ایران به بازار ICT در آسیای مرکزی عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.