سهل انگاری پیمانکار و بی دقتی نصاب

Iran Newspaper - - News -

گـــــــــ­ـروه حــوادث- کـــــــام­ران علمدهــی رئیــس مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومی وزارت ورزش در رابطــه با حادثه برق گرفتگی و فوت کودک 6 ســاله در اســتادیوم آزادی اظهار داشــت این حادثه هیــچ ارتباطی بــا وزارت ورزش ندارد.مازیار ناظمــی در گفت و گو با «ایران»، ضمن اظهار تأسف از حادثه پیش آمده برای عماد کودک 6 ســاله عنوان کرد: با توجه به اینکه دو شــرکت صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و توســعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور بــه عنــوان پیمانکار در اســتادیوم آزادی فعالیت مــی کنند بنابراین مسئول پاسخگویی به اتفاق تلخ پیش آمده هستند. وی در پاسخ به این ســؤال که این دو شــرکت حکم شــان را از کدام مرجع می گیرند گفت: حکم این دو شرکت از سوی وزارت ورزش و جوانان امضا می شــود اما این دو مجموعه به عالوه شــرکت ناظر در عملکرد این دو مجموعه باید در این زمینه پاســخگو باشــند.وی در خصوص بحث شــایعات پیرامون این حادثه که عنوان شده بود علت مرگ کودک بــرق گرفتگی در منطقــه ورودی و گیت های اســتادیوم آزادی بوده، خاطرنشان کرد: به طور کلی بحث برق گرفتگی در گیت های ورودی را رد می کنم چراکه گیت های ورزشــگاه به سیســتم فیلد و محافظ جان مجهز هستند و این سیستم به محض اولین اتصالی کامل قطع مــی شــوند و المنت ها از کار مــی افتند. این اتفــاق در منطقه ای که داربست هایی از سوی پیمانکار با بی دقتی نصب شده بود رخ داده و یکی از دالیلی هم که باعث شــده شــدت بیشتری در برق گرفتگی حاصل شــود وصل امتداد داربســت ها به چمــن های خیس پایین داربست ها بوده است. ناظمی در پایان تصریح کرد: اطمینان داشته باشید که این وزارتخانه به طور جدی پیگیر ماجراست و تمام تالش خود را برای برطرف کردن این مشکل خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.