پیشنهاد اردوغان برای احداث شهر آوارگان سوری

Iran Newspaper - - News -

رئیــس جمهــوری ترکیه اعالم کرد با تأکید بر اینکه اجازه نمیدهد تروریســته­ا از منطقهای در مرزهای ترکیه با ســوریه ســر بر آورند، پیشــنهاد داد این منطقه به شــهری برای اســکان آوارگان سوری تبدیل شود.

به گزارش ایســنا، به نقل از العرب، اردوغان پس از نشســت ســهجانبه درباره بحران ســوریه گفــت: درخصــوص آوارگان در مرزهای ســوریه، ایجاد شــهری برای آنها ضروری اســت تا در آن به کشــت و زرع بپردازند. من به همکارانم توضیح دادم که ایجاد زیرســاخت اساســی برای آنها ضرورت دارد. باید از تشکیل کریدوری تروریستی ممانعت شود. در همین حال خبرها از سوریه حاکی اســت، نیروهای ارتش ســوریه پایگاه تســلیحاتی بزرگی را در اطراف شهر «خانشیخون» کشــف کردند که متعلق به افراد مســلح بوده اســت. به گزارش اســپوتنیک، به گفته عبدالکریم میهــون، ســرهنگ ارتــش ســوریه ایــن تجهیــزات همچنیــن شــامل کاله، ماســکهای ضــدگاز شیمیایی، فشنگهای کالیبر باال و موشکاندازه­ای دستی ضدزرهی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.