آرامش پس از زلزله در شهر قزوین

Iran Newspaper - - News - کوروس سلیمانی خبرنگار

دوشــنبه شــب گذشــته حوالــی ســاعت 03:۹دقیقه بود که زمین لرزهای به بزرگی 7/4ریشتر استان قزوین را لرزاند و باعث وحشت مردم شد. مرکز این زمین لرزه که حدود 0۱ ثانیه به طول انجامید در منطقه جیرنده واقع در مرز استان گیان و قزوین گزارش شــد. پس از این اتفاق بســیاری از مردم از خانههایشان خارج شدند و حتی برخــی از تــرس پــس لرزهها تــا صبح در پارکها چادر زدند و خوابیدند.

قــدرتاهلل مهدیخانــی مدیــر کل مدیریت بحران اســتان قزویــن در ارتباط با احتمال وقوع پس لرزه و نگرانی مردم در این ارتباط به «ایران» گفت: با توجه به اینکه اســتان قزویــن روی نــوار زلزله واقع شده و دو گســل در شمال و غرب آن قرار دارد هیــچ احتمالــی را نمیشــود نادیده گرفــت و در عین حــال پیشبینــی زلزله غیــر ممکن اســت. هماکنــون آرامش در استان و شهر قزوین برقرار شده و مردم به خانههایخود­بازگشتهاند.

وی بــا بیان اینکــه تیمهــای ارزیاب از طرف بنیاد مســکن برای برآورد خسارت بــه مناطــق و روســتاهای کوهیــن اعــزام شــدهاند، گفت: «هنوز گزارش دقیق این تیمها به دست ما نرسیده است اما طبق اخباری که در دست داریم برخی خانهها ترک برداشتهاند اما خســارت جدی وارد نشده است. در بحث مصدومان نیز تنها یــک حادثه شکســتگی بینی بــرای خانم ۵3 ســالهای بــوده کــه در حــال خــروج از خانه با درب منزلشان برخورد میکند که توسطاورژان­سبهبیمارست­انرازیمنتق­ل شد و تحت درمان قرار گرفت.»

مهدیخانــی بــا بیــان اینکــه مقابله با ایــن پدیــده و آمادگــی در برابــر آن نبایــد مقطعی باشد؛ اظهار داشت: «این زمین لــرزه تلنگر و هشــداری بود کــه بیتفاوت نباشیم و با توجه به زلزله خیز بودن ایران، بایــد آمادگی داشــته باشــیم، بخصوص در ســاخت و ســازها بحــث مقاومســاز­ی رعایــت شــود و حتــی نکات ایمنســازی داخل ساختمانها نیز جدی گرفته شود، بــه طوری کــه در بســیاری از مواقــع زلزله آسیبی به ساختمانی وارد نکرده اما عدم رعایت ایمنســازی مانند نصب تابلوها و لوســترها باعث آســیب ســاکنین شــده است. در کنار این موارد برگزاری دورههای امداد و نجات که توسط هال احمر برگزار میشــود نیــز میتوانــد باعــث بــاال رفتن آگاهــی و آمادگی افراد در برخــورد با این بای طبیعی باشــد. امیــدوارم مردم این موارد را جدی بگیرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.