اسپورت (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

این روزنامه به دیدار شــب گذشــته بارســلونا بــا دورتمونــد در شــروع لیــگ فوتبــال قهرمانــان اروپــا پرداختــه و ســایه لیونل مســی تازه از مصدومیت رسته را بر این دیدار مستولی دانســته است. اسپورت به دردســرهای­ی که والورده، سرمربی بارســا بــا وجــود درخشــش برخــی بازیکنان جوان در انتخاب این تیم داشته نیز اشاره کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.