فرانس فوتبال (فرانسه)

Iran Newspaper - - News -

روی جلــد ایــن هفتهنامــه معتبــر نیــز در تســخیر آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان اروپــا و نشــانگر مــردان و تیمهایی اســت که بخت بیشــتری بــرای قهرمانی در این فصل دارند و رونالدو (یوونتوس)، کاوانی (ســنژرمن)، مانــه (لیورپــول) و اگــهرو (منچسترســی­تی) از آن قبیلنــد. «فرانــس فوتبــال» ضمیمــهای 16 صفحــهای را در این ارتباط در دل صفحات عادی خود به چاپ رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.