مدال برنز رهایم نمیکند

سعید عبدولی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2019 و گزینشــی المپیک در قزاقســتان برگــزار شــد و پیــش از آغــاز 3 وزن آخر ســعید عبدولــی، تنهــا مدالآور کشــتی فرنگــی ایــران بــود. کاپیتــان تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در دیدار ردهبنــدی وزن 82 کیلوگرم موفق شــد یوری شــکریوبا، حریــف اوکراینــی­اش را بــا نتیجــه 7 بر صفــر شکســت دهــد و بــا ایســتادن در سکوی سوم، نخســتین مدال تیم ایران را در ایــن مســابقات بــه دســت آورد. عبدولــی کــه بــه عنــوان باتجربهتری­ــن فرنگیکار ایرانی راهی مسابقات جهانی شــده بود، باز هــم از تکرار مــدال طالی خــود (ســال 2011 مســابقات جهانــی استانبول) بازماند و برنز گرفت.

ســعید عبدولــی درخصــوص مســابقات کشــتی فرنگــی بــه خبرنگار «ایــران» گفــت: «مســابقات کشــتی فرنگی ســطح باالیــی داشــت و تمامی کشــتیگیرا­نی کــه در وزن 82 کیلوگــرم حضــور داشــتند، آمــاده بودنــد. ادالن آکیف روس (دارنده مــدال برنز اروپا) و رفیق حسیناف از جمهوری آذربایجان رقبــای مــن در این مســابقات بودند که متأســفانه در دیــدار ردهبنــدی مقابــل حریف آذربایجانی شکســت خــوردم و نتوانستم به مدال طال دست یابم.»

عبدولــی در ســالهای اخیــر تنهــا موفق به کســب مدال برنز شــده اســت و ایــن کشــتیگیر کشــورمان پــس از مســابقات جهانی ســال 2011 استانبول موفق به مدال طالی مسابقات جهانی نشــده اســت. اگرچــه کاپیتــان تیم ملی کشــتی فرنگــی برای کســب مــدال طال بــه مســابقات جهانــی قزاقســتان رفته بود. فرنگــی کار وزن 82 کیلوگرم افزود: «خیلــی آماده بــودم و بــرای حضور در ایــن مســابقات 8 مــاه، ســخت تمرین کردم. هدفم کسب طالی این مسابقات بود اما متأســفانه به هدفم نرسیدم. در المپیــک ریو، مســابقات جهانــی 2017 پاریس و در 2019 قزاقستان برنز گرفتم. به نظر میرســد که مدال برنز با نام من پیوند خورده است و ولم نمی کند.»

او درخصوص کسب نخستین مدال کشــتی فرنگــی در مســابقات جهانــی بیان داشــت: «خیلی مفت مدال طال از چنگم درآمد. ســال گذشته من نفر اول و دوم وزن 82 کیلوگرم را شکســت داده بودم و پیشبینی میکردم که امسال در قزاقســتان طال بگیرم اما متأسفانه این گونه نشــد و اتفــاق دیگری رقــم خورد. تیم ملی کشــتی فرنگیمان بدشــانس بود و نتوانست به مدال طال دست یابد. شرایط تیم ملی خوب بود و با آمدن بنا همه در شرایط خوبی به سر میبرند اما نشد که در این مسابقات طال بگیریم.»

عبدولــی کــه بــا حضــور در ســکوی مســابقات گریه کرده بــود، درخصوص دالیلش برای اشــک ریختن روی ســکو این گونه صحبت کرد: «با اصرار مربیان برای دریافت مدال رفتم و به هیچ وجه دوســت نداشــتم روی ســکوی ســومی بایســتم. حقیقتــاً مــدال برنز بــرای من ارزشــی نداشــت. مربیانم به من گفتند که بعد از گذشــت چندین ســال ارزش این مدال را خواهــی فهمید. گریههایم به خاطر از دست دادن مدال طال بود.»

کاپیتــان تیم ملــی کشــتی فرنگی با گذشت چند روز از کشتی هنوز به کشتی نیمــه نهایــی فکــر میکنــد. عبدولی در ایــن دیــدار مقابــل رفیــق حســین اف ازجمهــوری آذربایجــا­ن در ثانیههــای پایانــی بــا نتیجه 8 بر 5 شکســت خورد و به دیــدار ردهبندی رفت. او گفت: «به خاطر یکســری از اشتباه هایی که خودم داشــتم مقابــل حریــف آذربایجانـ­ـی شکست خوردم. 20 ثانیه به پایان کشتی باقی مانده بود و متأسفانه در ثانیههای پایانی فینال را از دست دادم.»

او در المپیــک ریو هــم در ثانیههای پایانــی دیدار نیمه نهایی مقابل حریف فرانســوی شکســت خــورد و دســتش از مــدال طــالی المپیــک کوتــاه ماند. عبدولی درخصوص ثانیههای پایانی افــزود: «ثانیههــای پایانی دســت از ســر مــن برنمــیدار­د و متأســفانه ایــن اتفــاق در المپیــک ریو هم افتــاد. مــن در قزاقســتان هم بدشــانس بودم چــرا که در کشــتی بــا آکیــف روس دچــار مصدومیــت شــدم و به زور آمپول مســابقات را ادامــه دادم و پــس از آن در مقابل حریف آذربایجانـ­ـیام هم در ثانیههای پایانی شکســت خــوردم، اینها از بدشانسی من است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.