پاری سنژرمن بدون مثلث تهاجمیاش مقابل رئال

Iran Newspaper - - News -

در دومین شــب از فصل جدید لیگ فوتبال قهرمانان اروپا، 8 دیدار در گروههــای اول تــا چهارم این پیکارها برگزار میشــود و هــم تاتنهام به میــدان میآیــد که نایب قهرمــان فصل پیش بود و هــم رئال مادرید که در ســالهای 2014 تا 2018 در چهــار نوبت جام قهرمانی را باالی ســر برد. تیم مائوریتســ­یو پوچتینو در حالی در زمیــن المپیاکوس در یکــی از دیدارهای گروه B به میدان مــیرود که در فصل جاری لیگ برتر انگلیس با کســب 2 برد، 2 تســاوی و یک شکســت در رتبه سوم است ولی سرمربی آرژانتینی تاتنهام در آستانه این دیدار اعالم کرده کــه هدفش کامل کردن مأموریت نیمه تمامش در لیگ قهرمانان و کســب قهرمانی در خردادماه ســال آینده اســت. رئال مادرید هم که امشب میهمان پاری سنژرمن در پاریس است، در لیگ اسپانیا سوم اســت و امیدوار به گلزنی های کریم بنزماســت تا بر جایگاه قهرمانی ســابق خــود در اروپا تکیه زنــد. ضمن این کــه ادن آزارد، صید بلژیکی و بزرگ تابســتان امسال این باشــگاه هم پس از دو ماه مصدومیت سرانجام قــادر به بازی شــده اســت. البتــه زینالدین زیدان، ســرمربی فرانســوی رئال خوشــحال اســت که هیچ یک از عناصر هجومی پاری سنژرمن به این دیدار نمیرســند. چرا که نیمار محروم است و ادینسون کاوانی و کیلیان امباپه هم مصدوم هســتند. در اردوی رئال نیز مارسلو، مدافع چپ برزیلی این باشگاه مثــل نفــرات فــوق از مصدومیــت رنج میبــرد و قادر بــه حضــور در میدان نیســت. اگــر دیدار فوق، شــروعی عالی بر مســابقات گروه B تلقی میشــود، در گروه D نیز تماشــاگرا­ن شــاهد دیداری تماشــایی در مادریــد خواهند بود. کریس رونالدو، بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان که 8 سال با پیراهن رئال مادرید بازی می کرد، امشب به عنوان مرد اول یوونتوس به پایتخت اسپانیا برمیگــردد تــا روبهروی اتلتیکوماد­رید بایســتد و مقابل تیمــی قرار بگیرد که در ســالهای اللیگایــی خود یا فینالهــای 2014 و 2016 لیــگ قهرمانان اروپا بارهــا برابــر آن به میدان رفت و اغلب هم پیــروز نبردهایش با مردان دیهگو ســیمئونه بود. در ســایر دیدارهای چهارشنبه شــب کالب بروژ از گاالتاسرای، بایرن مونیخ از ستاره سرخ بلگراد، دینامو زاگرب از آتاالنتا، شاختار دونتسک از منچسترسیتی و بایرلورکوز­ن از لکوموتیو مسکو پذیرایی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.