موسی بیدج: زبان فارسی در مصر بسیار محبوب است

Iran Newspaper - - News -

پيامبــر صلى اهلل عليــه و آله : پــروردگار­م هفت چيز را به من ســفارش فرمود: اخــاص در نهان و آشكار، گذشت از كسى كه به من ظلم نموده، بخشش به كسى كه مرا محروم كرده، رابطه با كسى كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با تف ّكر و نگاهم براى عبرت باشد. كنزالفوائد­ج2 ،ص11

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.