شکستن طلسم ۳۴ ساله وزنه برداری با نقره قشقایی

Iran Newspaper - - News -

در نخستین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۹۱۰۲، در دسته ۵۵ کیلوگرم، حافظ قشــقایی تنها نماینده ایــران در این وزن در رده هفتم قرار گرفت اما توانست مدال نقره دوضرب را بگیرد. قشقایی طلسم شکنی کرد و ایران بعد از 3۴ سال صاحب مدال جهانی در سبک وزن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.