Iran Newspaper

جوابیه شــرکت مترو در پاســخ بــه مطلــب روزنامه ایــران درباره گرانی بلیت

-

با ســالم، احتراماً ضمن تشــکر از این مسافر گرامی و همچنین سپاس از آن روزنامه وزین به خاطر انعکاس دیدگاهها و نقطه نظرات خوانندگان گرامی و ظرفیت ایجاد شــده جهت تعامل و پاســخگویی به شهروندان و مسافران محترم مترو، به اطالع میرساند قیمتهای تعیین شده انواع وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو، براساس الیحه قیمت بلیت که به تصویب شورای اسالمی شــهر تهران و فرمانداری تهران رســیده است، طبق نواحی مختلف و مسافت طی شده از اعتبار کارت بلیت مسافر کسر میشود.

محسن محمدیان/ مشاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات و امور بینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran