Iran Newspaper

اربعینجهان­یترخواهدشد

-

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم انقالب اســالمی صبح چهارشــنبه در مراســم تکریم و تقدیــر از میهماننواز­ی موکــبدارا­ن عراقــی و خادمــان راهپیمایــ­ی اربعیــن، ضمــن تشکر صمیمانه از رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمایی اربعین را موضوعی بی نظیر و جهانی و زمینه ســاز گســترش معرفــت حســینی و تشــکیل تمــدن نوین اســالمی خواندند و گفتند: راهپیمایی بزرگ اربعین، آیت عظمای الهی و نشــانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسالمی است.

به گزارش پایگاه اطالعرســا­نی دفتــر رهبر معظم انقالب، ایشان رفتار و کرامت اسالمی و عربی مردم عراق در میهمان نوازی از زائران اربعین را بی نظیر و بر مبنای عشــق حســینی دانســتند و افزودنــد: از صمیــم قلب و از طرف ملــت ایران از همه شــما موکبداران که در ایــام اربعین، کرامت و مودت را در باالتریــن حد بروز میدهید و از همه ملت بزرگ عراق و از مسئوالن دولت آن که با تأمین امنیت، زمینههای این حرکت عظیم را فراهم میکنند و از علما و مراجع عظام عراق، تشکر میکنم.

حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه توفیق میهمان نوازی از زائران حســینی یک نعمت و رحمت الهی اســت که باید قدر آن دانســته شــود، خاطرنشــان کردند: عشــق به امام حســین(ع) موضوعی استثنایی اســت که در طول تاریخ نظیر نداشــته و نخواهد داشــت و حرکت و اجتمــاع عظیمی که هر سال به مناسبت اربعین در عراق بخصوص در مسیر نجف به کربال شــکل میگیرد، اکنون ابعاد بینالمللی پیدا کرده و امام حسین(ع) و معرفت حسینی جهانی شده است.

ایشان افزودند: دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و َپستی شــده اســت، بشــدت نیازمند معرف ِت آزادگی حسینی است و اگر امام حســین(ع) به درســتی معرفی شــود، در واقع اسالم و قــرآن معرفــی شــده اســت. رهبــر انقالب اســالمی بــا تأکید بــر اینکــه منطق و پیــام امام حســین(ع) نجاتبخــش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و اســتکبار خواهد بود، گفتند: منطق امام حســین(ع)، منطق دفاع از حق و ایســتادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و اســتکبار اســت و جوانان دنیا و ملتهای بی غرض، امروز تشــنه و نیازمند این منطق هســتند و حرکت عظیم راهپیمایی اربعین میتواند معرفت و منطق حســینی را به دنیا معرفی کند.

حضرت آیــتاهلل خامنــهای با تأکیــد بر اینکــه راهپیمایی اربعیــن روز بــه روز جهانیتــر خواهــد شــد، ایــن راهپیمایــ­ی بــزرگ را تجلی جوشــش خــون امام حســین(ع) و تجلی پیام عاشــورا بعد از 00۴۱ ســال دانستند و خاطرنشــان کردند: امام حسین(ع) فقط مختص شیعیان نیست بلکه متعلق به همه مذاهب اســالمی اعم از شــیعه و ســنی و متعلق به انســانیت اســت و به همین علت ما شــاهد حضور غیرمسلمانا­ن نیز در راهپیمایــ­ی اربعین هســتیم. ایشــان افزودند: در شــرایطی که دشــمنان اســالم از همــه ابزارها و وســایل و از تمــام امکانات مالــی و مــادی خــود بــرای مقابله بــا امت اســالمی اســتفاده میکنند، خداوند متعال راهپیمایی اربعین را ناگهان اینگونه عظمــت و جلــوه میدهــد و در واقع آن را به عنــوان یک آیت عظمــا و نشــانهای بــزرگ از پیــروزی نهایــی جبهــه حرکــت حسینی بر جبهه کفر و استکبار به نمایش میگذارد.

رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکید بــر لــزوم غنــای روزافزون معنــوی و فرهنگــی راهپیمایی اربعین، اهــل فکر و فرهنگ را به برنامهریزی برای این حرکت عظیم دعوت کردند و گفتند: راهپیمایــ­ی اربعیــن میتواند زمینه ســاز تحقق هــدف نهایی امت اســالمی یعنی «تشــکیل تمدن عظیم و نوین اســالمی» باشــد و بــر همیــن اســاس بایــد پیوندهــای مســتحکم میــان مســلمانان اعم از شــیعه و ســنی و ملیتها و اقــوام مختلف، در ایــن راهپیمایی بیشــتر شــود. حضــرت آیــتاهلل خامنهای تأکیــد کردنــد: اگــر ظرفیتهای بیشــمار ملتهای اســالمی در غــرب آســیا و شــمال آفریقــا، بــه یکدیگــر پیونــد بخورند و در عمــل خود را نشــان دهند، آن هنگام معنــی واقعی عزت الهــی و تمــدن عظیم اســالمی بــرای جهانیان آشــکار خواهد شــد. ایشــان بــا اشــاره بــه بیــداری ملتهــای اســالمی، ملت بــزرگ عــراق را برخــوردار از عزت، فرهنگ و عــزم و اراده واال خواندند و افزودند: جوانان عراقی در قضایای ســالهای اخیر قدرت خود را نشــان دادند و با فتوای مرجعیت معظم عراق توانســتند توطئه بزرگ داعش و تکفیریها را خنثی و از ملت و کشورشــان در مقابــل توطئــه جهانــی ایجاد جنــگ داخلی، محافظــت کنند. رهبر انقالب اســالمی دو ملــت ایران و عراق را، دو ملتــی توصیــف کردنــد کــه جــان و دل آنهــا بــه یکدیگر متصل است و گفتند: دشمنان تالش زیادی برای ایجاد تفرقه میــان دو ملــت انجام دادنــد اما به لطف الهی نتوانســتن­د و از این پس هم نخواهند توانست، زیرا عامل اصلی پیوند دهنده دو ملــت ایــران و عــراق، ایمــان بــه خداوند متعــال و محبت اهل بیت علیهم الســالم و عشــق به امام حســین (ع) اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــهای با اشــاره به چهل ســال توطئه و تهدیــد و تحریــم امریکا و دنبالههــا و مزدورانش بر ضد ملت ایران، خاطرنشــان کردند: برغم همه این توطئهها و به کوری چشم آنها، جمهوری اسالمی ایران از یک نهال نحیف، اکنون بــه یک درخت تناوری تبدیل شــده که ثمــرات و میوههای آن روز به روز در حال گسترش است.

ایشــان در پایان با اشاره به شــعارهای حضار برای نابودی امریــکا و رژیــم صهیونیســت­ی، تأکیــد کردند: با لطــف و فضل الهــی، ایــن شــعارها در آینده نــه چنــدان دور محقــق و امت اسالمی بر دشمنان خود پیروز خواهد شد.

پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، حجتاالســا­لم والمســلمی­ن مــروی - تولیــت آســتان قــدس رضــوی - در ســخنانی صاحبــان موکبهــای اربعیــن حســینی(ع) را مشــعلدارا­ن بــا شــکوهترین اجتمــاع بشــری خوانــد و افزود: مراســم شــکوهمند اربعین حســینی(ع) تجلــیگاه مرزبندی اســالم نــاب محمدی با اســال ِم بدل ِی اموی و امریکایی اســت. تولیــت آســتان قــدس رضوی با اشــاره بــه برگــزاری همایش موکبداران عراقی در مشهد مقدس، گفت: در این همایش، عــالوه بر موکــبدارا­ن و فعاالن فرهنگی عــراق، موکبداران اهل ســنت، مســیحی، صوفــی و ُکرد حضــور داشــتند. در این دیــدار همچنیــن تعــدادی از موکــبدارا­ن عراقــی و خطبــا و شــاعران و مداحان به ایراد ســخن، قرائت شعر و مرثیه و ذکر مصیبت پرداختند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran