Iran Newspaper

وعده صدا و سیما به مطهری عملی نشد

-

علی مطهری، نماینــده تهران در کانال تلگرامی خود گالیه کرده که صدا و ســیما همچنان زیر بار قانــون نمیرود. او در مطلبی که دیروز منتشــر کرد، دربــاره اظهــار برخی مطالب درباره وی در برنامه «پرونده ویژه» شــبکه ســه نوشــته اســت: به دنبال پخش دو برنامه تحت عنوان «پرونــده ویژه» درباره خودســوزی مرحومه سحر خدایاری از شبکه سوم سیمای جمهوری اسالمی کــه در آن نشــر اکاذیب دربــاره اینجانب شــده بود و این بنــده تقاضای وقت برای پاسخگویی طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کردم، هنوز صدا و ســیما زیر بار قانون نرفته اســت. وی توضیح داده اســت: پیشنهاد دادند که در برنامه «سالم صبح بخیر» چهارشنبه ۷۲ شهریور وقت برای پاسخگویی بنده داده شود که البته مطابق قانون نبود ولی همان را هم منتفی کردند. علی مطهری پیشتر روز دوشــنبه هم در نوشتهای خطاب به حســین شــریعتمدا­ری، مدیر مســئول روزنامه کیهان از قضاوت این روزنامه درباره موضعگیریاش درخصوص خودســوزی ســحر خدایاری انتقاد کرده بود. مطهری همچنین در نوشــته خود چهار ســؤال از شــریعتمدا­ری مطرح کرده بود. او پرســیده بود: چرا حادثــهای به این کم اهمیتی به دادگاه انقالب ارجاع شــده و چه کسی ارجاع داده اســت؟ وی همچنین سؤال کرده بود: اگر نه حکمی برای سحر صادر شده بوده و نه کسی به او خبر شش ماه حبس را داده اســت، پس چرا او اقدام به خودســوزی کرده اســت؟ مطهری همچنین این سؤال را مطرح کرده بود که اگر صرفاً بیماری روانی علت این خودسوزی بوده، چرا آمده مقابل دادگاه انقالب این کار را انجام داده و مثالً در همان قم این کار را نکرده اســت؟ مطهری از شــریعتمدا­ری خواسته بود تا پاسخ دهد: اگر او بیمار روانی بوده، چرا همان ابتدا پرونده مختومه اعالم نشده و دادگاه برای مداوای او اقدام نکرده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran