Iran Newspaper

همیشه برای منطقه باروت آوردهاید یک بار هم صلح بیاورید

رئیس جمهوری خطاب به قدرتهای فرامنطقهای: در3 ماههاولامس­الدراقتصاد­بدوننفتشاه­درشدمثبتبو­دهایم

-

رئیس جمهوری روز گذشــته در هیأت دولت، هم اتهامها علیه ایران در ماجرای حمله به شــرکت نفتی عربستان را بی پایه و اســاس خواند و هم از اســتاندار­د دوگانه غرب در مواجهه بــا رویدادهای منطقه انتقاد کرد. حجتاالســا­لم حسن روحانی برای روشن شدن این دوگانگی، این پرسش را مطــرح کــرد کــه چگونــه اســت وقتی مــردم یمــن مورد حمله قرار گرفته و سیل اسلحه و مهمات به منطقه روانه میشــود، هیچکس نباید ســخنی بگوید؟ امــا وقتی مردم یمــن در برابر این همــه تجاوز، یک عکسالعملی نشــان داده و نقطــهای را زدنــد، ایــن همه ناراحتــی و عصبانیت ایجــاد میشــود؟ رئیــس جمهــوری آنچــه ایــن روزهــا در منطقــه میگذرد را ناشــی از سیاســتهای جنــگ طلبانه قدرتهــای خارجی خوانــد و با تأکید بر اینکــه دفاع، حق ملتهاســت، از قدرتهــای جهانی و منطقهای خواســت به جای اتهامزنی به ایران، آتش جنگ را خاموش کنند.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، روحانــی با بیــان اینکه امروز در مســائل منطقه شــاهد دو نقطــه متضــاد یکدیگــر هســتیم، گفــت: از طرفــی برخــی کشــورهای منطقه قــرار دارند کــه تالش میکننــد صلح و امنیــت را مســتقر و بــا ناآرامیهــ­ا و تحرکات تروریســته­ا مبارزه کنند و از ســویی در گوشــهای دیگر از منطقه شــاهد آتشافروزی و جنگافروزی هستیم.

روحانی در اشــاره بــه این دو نقطه متضــاد، از برگزاری پنجمیــن اجالس ســران ایــران، ترکیه و روســیه بــه عنوان کشــورهای ضامن رونــد آســتانه و آتشبس در ســوریه در آنکارا یاد کرد و گفت: از طرفی در گوشــه دیگری از منطقه عدهای به دنبال آتشافروزی هستند و این در حالی است که با گذشت ســالهای زیاد باید برای همگان روشن شده باشد که مقاومت ملتهای بیدار و هوشیار منطقه، شعله خاموشناشدن­ی است.

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه امکانپذیــ­ر نیســت ملتهایــی که خود را برای مقاومت آماده کرده و ســالها از کشــور خــود حراســت و حفاظــت کردهانــد، از مقاومت بازداریم، اظهار کرد: عجیب این است که دشمنان منطقه هنوز قدرت این مقاومت را درک نکردهاند.

روحانــی بــا بیــان اینکــه آنــان بــه جــای اعتــراف بــه توانمندیها­ی حــزباهلل لبنان یا مقابلــه جوانان عراق با تروریســته­ا تحت عنوان حشدالشعبی و به جای اعتراف به رشــد و بزرگی ملتهای بزرگی نظیر ســوریه و یمن؛ به دنبال این هســتند که بــا اتهامزنی اعالم کنند، پشــت این ملتها چه کسانی هستند، اضافه کرد: پشتوانه ملتهای مقــاوم و فــداکار منطقــه رحمت و نصرت خداوند اســت، بایــد قــدرت ملتهــا را باور کنیــد و به جای اینکــه همواره به دنبال این باشــید که کدام دولــت را متهم کنید، بدانید کــه هیچ دولتی در کار نیســت و این ملتها هســتند که به پا خاستهاند.

او بــا اشــاره بــه کشــتار مــردم بیگنــاه یمــن و بمبــاران بیمارســتا­نها، خانههــا و مــدارس در ایــن کشــور، گفــت: دشمنان منطقه میخواهند در برابر این آتشافروزیه­ایی که ایجاد کردند، هیچ ملتی نباشــد که پاســخ آنان را بدهد و این در حالی اســت که ملت یمن، ملتی بزرگ، هوشــیار و بیدار است.

روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران هرگز خواهــان درگیری در منطقه نبــوده و نخواهد بود، تصریح کرد: باید بدانیم که ملت یمــن آغازگر درگیریها نبودند، بلکــه عربســتان ســعودی، امــارات، امریکاییهـ­ـا، برخــی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی بودند که در منطقه جنگ را به راه انداخته و یمن را ویران کردهاند.

رئیس جمهوری با طرح این پرســش که چگونه اســت وقتی مردم یمن مورد حمله قرار گرفته و ســیل اســلحه و مهمات به منطقه روانه میشــود، هیچکس نباید ســخنی بگویــد؟ اضافــه کرد: چطــور وقتــی رئیس جمهــور امریکا اعتــراف میکنــد که عربســتان ســال گذشــته 400 میلیارد دالر پــول در امریــکا خــرج کــرده هیچکــس نبایــد حــرف بزنــد، اما وقتی مردم یمــن در برابر این همــه تجاوز، یک عکسالعملــ­ی نشــان داده و نقطــهای را زدنــد، این همه ناراحتی و عصبانیت ایجاد میشود.

روحانــی اظهــار کــرد: یمنیهــا، مدرســه، بیمارســتا­ن یــا بــازار را مــورد اصابت قــرار ندادنــد، بلکه به یــک مرکز صنعتی حمله کردند تا به دشمنان خود هشدار دهند.

رئیــس جمهوری بــا بیان اینکــه دشــمنان منطقه باید از ایــن هشــدار درس گرفتــه و بــه دنبــال خامــوش کــردن آتــش جنــگ در منطقــه باشــند تــا مــردم در آزادی و رفاه قــرار بگیرنــد، خطــاب بــه آنــان گفــت: سیاســت شــما در منطقــه همواره بــر مبنای جنگافروزی بوده اســت و از ۹۱ ســال گذشــته تاکنون هر جــا در منطقه از جملــه در عراق، افغانســتا­ن، ســوریه و منطقه خلیج فارس آمدید، ناامنی را با خود آوردهاید.

روحانــی ادامــه داد: بیایید یک بار هــم برای ملتهای منطقــه صلح بیاورید؛ چرا همواره برای ملتهای منطقه بــاروت میفرســتید و به آنان کمــک نمیکنید و پس از آن به دیگر کشورها اتهامزنی میکنید و این در حالی است که هیچکس این اتهام را باور نمیکند؟

رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه واقعیت این اســت که بدخواهان باید قدرت ملی ملتهای منطقه را پذیرا بوده و بــه ســمت صلــح و آرامــش بازگردند، گفــت: جمهوری اســالمی ایــران همــان طــور که بــا همــه همســایگان خود در شــمال، شــرق و غــرب روابطــی دوســتانه، برادرانــه و صمیمــی دارد، خواهــان روابــط دوســتانه بــا همســایگان جنوبی خود نیز اســت. روحانی اظهار کــرد: ایران هیچگاه آغازگــر قطع روابط و برهم زدنهــا نبوده و همانهایی که پــا را پس گذاشــتهان­د، بیایند و پا پیــش بگذارند، چرا که ما عالقهمندیم با همه ملتهای منطقه و همســایگان خود روابط خوبی داشته باشیم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه در حاشیه اجالس سران ایــران، ترکیــه و روســیه مذاکــرات بســیار خوبی با رؤســای جمهــور روســیه و ترکیه انجام شــد و روابط بانکــی ایران با برخی کشــورها بدون استفاده از ســوئیفت انجام میشود، اظهــار کرد: زمانی غربیها تصــور میکردند بانک و روابط بانکی به معنای ســوئیفت اســت و اگر زمانی کشــوری را از ایــن محروم کننــد، روابط و تســهیالت بانکی بــرای آنها از بین خواهد رفت، اما امروز جایگزین ســوئیفت پیدا شــده و ما با روسیه و ترکیه و در آینده با کشورهای اوراسیا و دیگر کشــورها میتوانیــم از ایــن طریــق، همکاریهــا را تقویت کنیم.

رئیــس جمهوری افزود: در ماههــای اخیر باوجود آنکه امریکاییهـ­ـا ســنگینتری­ن فشــارها را علیــه ایــران اعمــال کردند، اما شرایط اقتصادی کشور و حرکت آن رو به بهبود اســت؛ ایــن به معنــای حل مشــکالت مــردم نیســت، اما شاخصها نشان میدهد که ملت، دولت و مسئوالن کشور قادر هســتند تا شرایط را در مسیری قرار دهند که منجر به کاهش مشکالت شود.

روحانــی بــا بیــان اینکه آمار اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی در ۳ ماهه اول امسال نشان میدهد که در اقتصاد بــدون نفــت شــاهد اولین حرکــت رشــد مثبــت بودهایم، گفت: امریکاییها نمیتوانند با فشــار حداکثری به اهداف خود دســت پیدا کنند. به مقامات امریکایی اعالم میکنم کــه مذاکــره با فشــار حداکثــری ناممکن اســت و اگر شــما راســت میگوییــد و بــه دنبــال مذاکــره هســتید، باید همه فشــارها علیه ایران متوقف شــود. او با اشاره به اینکه همه دنیا میدانند که مذاکره در شــرایط فشار به چه معناست، گفــت: هیچ کشــوری حاضر به گفت وگو در شــرایط فشــار حداکثری نیســت بلکه مسئوالن امریکایی اگر واقعاً حسن نیــت داشــته و پشــیمان شــدهاند، بایــد برای توبــه واقعی صداقت خود را نشــان داده و ظلم و فشــار به مردم بزرگ ایران را به پایان برسانند.

رئیس جمهوری ادامه داد: دولتمردان امریکا امروز به جای اینکه فضا را مثبت کنند، در شــرایطی که فشار روانی و اقتصــادی را علیه ملت ایران روا داشــتهاند، میخواهند بــا اتهامزنــی فشــار تهمتزنــی حداکثــری را علیــه ایــران اعمــال کنند و بــا حرفهــای بیپایه و اســاس و بیمعنا و بــدون خریــدار در داخل و خارج از ایران ایــن رویه را پیش گرفتهاند.

روحانــی بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران ملــت صلــح، دیپلماســی و مذاکره اســت، افزود: آن کسی که میخواهد از طریق فشار روانی، سیاسی و اقتصادی به ملت ایران زور بگوید باید این فشار را متوقف کند.

رئیــس جمهوری با اشــاره بــه اینکه ایران هنــوز هم به تعهــدات خــود در برجــام پایبند اســت، افزود: ایــران گام سوم خود را در کاهش تعهدات برجام آغاز کرده، اما دنیا باید بداند که ما در چارچوب مقررات بینالمللی، پادمان و «ان.پی.تــی» در حال ادامه فعالیتهای خود هســتیم و امیدواریم سایر کشورها و طرفهای ایران در مذاکرات نیز به تعهدات خود عمل کرده و شرایط امنتر و بهتری را در کل منطقه و جهان شاهد باشیم.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran