Iran Newspaper

کارشناسانا­یرانیوامری­کایی پشت یک میز

-

پنــل ظرفیتهــای حقوقــی در دسترســی قربانیــان تــرور بــه عدالــت ۷۲ شــهریور در حاشیه چهل و دومین اجالس شورای حقوق بشــر ســازمان ملــل متحــد در ژنــو برگزار شــد. در این پنــل که با همت انجمن دفاع از قربانیان تروریســم و همکاری کمیســیون حقوقی توسعه آندیا، آکادمی صلح ژنو و اتحاد معلولین عراق برگزار شد، کارشناســا­نی از ایران، امریکا، هاوایی، مالدیو، آلمان و آرژانتیــن و تنــی چند از خانوادههای شــهدای تــرور ایران راهها و زمینههای حقوقی دسترســی به عدالت بــرای قربانیان ترور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بــه گــزارش روابط عمومی انجمــن دفاع از قربانیان تروریســم، منصوره کرمی همســر شــهید علیمحمدی از شــهدای هستهای که ترور شــد، در ســخنانی گفــت: من به عنوان یک فرد آســیب دیــده از تــرور در اینجا از ســازمانها­ی حقوق بشــری و ســمنها میخواهــم کــه به دنبــال حقوق از دســت رفته ۷۱ هــزار قربانی ترور کشورم باشند. چــرا یک گروه تروریســتی کــه بیــش از ۲۱ هزار نفــر از هموطنان مــرا تــرور کــرده بایــد از فهرســت گروههــای تروریســتی خــارج شــده و آزادانــه در کشــورهای اروپایــی و امریــکا حضور داشــته و فعالیتهای ضدبشری خود را ترویج و دنبال نماید. زهــره حــق پناهــی، جانباز ترور و همســر شــهید محمد توســلی هم در ســخنانی ایجاد صنــدوق حمایت از قربانیان تروریســم، همکاریهــا­ی قضایی در جهت اســترداد یا محاکمه مجرمین و نیز ایجاد مراکز بازتوانی قربانیان پس از حادثه را خواستار شد. ســید محمدعلی پاکنژاد، فرزند شــهید رضا پاکنژاد (از شــهدای حادثــه تروریســتی ۷ تیــر) هم در بخشــی از ســخنانش تصریح کرد: دولت هلند بایستی به دلیل پناه دادن به مجرم تروریستی و هویت بخشــی به وی (کشــمیری عامل انفجــار در دفتر حزب جمهوری اسالمی) در سالیان متمادی، با بازماندگان هفتم تیر ابراز همدردی نموده و عذرخواهی نماید. خانــم مریــم شــهیده محمــد از آکادمــی صلــح و میانجیگــر­ی ژنو، نیز در ســخنان خود به این موضوع اشــاره کرد که براســاس فهرستی که ازًآرامترین کشورهای جهان منتشر شده، آرامترین کشــورها لزوما غیرمذهبیتر­ین کشــورها نیســتند. کشورهایی که گروههای مذهبی بیشتری داشتند، آرام تر بودند. «کرتیــس دوبلر»، وکیل و حقوقــدان امریکایی هم با بیان اینکه تعریــف واحدی از تروریســم وجود ندارد، گفــت: قوانین کیفری همیشــه در قلمرو دولتهای نظام ســلطه بوده اســت. او تأکید کــرد کــه دولتهــا بایــد ســاز و کاری ایجــاد کنند تــا بــه قربانیان تروریســم خســارت پرداخــت شــود. «تــورو ردکــرو»، تحلیلگــر مناقشات جهانی از امریکا هم گفت: انواع مختلفی از تروریسم دولتی وجود دارد. دولتهای مختلف براساس مسائل سیاسی یک زمان خاص، گروههایی را در فهرســت گروههای تروریســتی قرار میدهند و گروههای دیگر را از آن فهرســت حذف میکنند. برای مثال امریکا و کشــورهای اتحادیه اروپا در زمره این کشورها هستند. وقتی که احساس میکنند از یک گروه برای منافع نیابتی خود میتوانند اســتفاده کنند، یک گروه را از فهرســت گروههای تروریســتی حذف میکنند. بــرای مثال امریــکا مجاهدین خلق (منافقین) را از فهرست گروههای تروریستی حذف کرد در حالی که هیچ توضیح مشخصی در مورد تروریست نبودن آنها نداد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran