Iran Newspaper

بلژیک به اینستکس پیوست

-

ســفیر بلژیــک در تهــران بــا اعالم خبــر پیوســتن بلژیــک به کانــال مالی اینســتکس و تشــویق شــرکتهای بلژیکی به کار با ایران، اعالم کــرد که برابر الیحه مصوب پارلمان این کشور، بلژیک میتواند جزو سهامداران اینستکس شــود. به گزارش ایرنا، «ورونیکا پتی» این مطلب را در مالقات با رئیس اتاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی تهران اعــالم کرد و افزود: بر اســاس الیحه جدیدی که دولت بلژیک مصوب کرده است، این کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی اینســتکس، پا به این ســازوکار مالی تجارت با ایران گذاشته و در حــال حاضــر پارلمــان بلژیک نیز این الیحــه را مورد تصویب قــرار داده است. ضمن اینکه برابر این الیحه بلژیک میتواند به سهامداران اینستکس بپیوندد. وی ادامه داد: اگرچه هنوز اینســتکس به طور کامل عملیاتی نشــده اســت، اما بلژیک با الحاق به این سازوکار مالی تجارت با ایران، آماده تالش برای ماندگاری همکاریهای اقتصادی و تجاری با این کشور است و در همین رابطه نیز، ســفارت بلژیک در تهران با تمام توان خود شــرکتهای کوچک و متوسط بلژیکی را که زیر تحریمهای ایاالت متحده امریکا نیستند، تشویق به تداوم حضور در بازار ایران و توسعه همکاریها با شرکتهای ایرانی میکند. ورونیکا پتی اظهار کرد: ایجاد ســازوکار مالی اینســتکس اقدامی اســت که در آینده از آن به عنوان تالشــی یاد خواهد شــد که اروپا مستقل از ایاالت متحده امریکا انجام داده اســت. حسامالدین حالج، سرپرست امور بینالملل اتاق تهران نیز که در این مالقات حضور داشت، با اشاره به سفر اخیر رئیس جدید اینستکس به تهران و مالقات با بخش خصوصی ایران، گفت: میشائیل بوک طــی گفتوگــو با نمایندگان بخشخصوصی ایران، بر اعمال فشــار از ســوی شــرکتهای بخش خصوصــی ایــران و اروپا برای اجرایی شــدن اینســتکس تأکید کرد و یادآور شد که اکنون نیز برخی شرکتهای اروپایی درخواستهای خــود را برای همکاری با شــرکتها و بــازار ایران به این نهاد اعــالم کردهاند. وی افزود: برای عملیاتی شدن اینستکس باید یک بانک در اروپا برای ایجاد تعادل در مراودات مالی دو طرف وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran