Iran Newspaper

ضرورت علنی بودن رأی نمایندگان

-

برخی گفتهاند که آشکار شــدن رأی نمایندگان ایشان را از جهت رد صالحیت یا ســایر برخوردها در معرض فشــار قرار میدهد. رد صالحیت حتی به صورت گسترده، سابقه زیادی دارد و مرجــع رد صالحیــت برای این کار به دانســتن رأی نماینده نیز نیاز ندارد. رد صالحیتهــا در گذشــته نیز بر اســاس دانســتن رأی دادن نماینــدگا­ن انجام نشــده اســت. رأی دادن حق نماینده است و شورای نگهبان نمیتواند به استناد رأی نماینــده او را رد صالحیــت کنــد. اگر هم چنین قصدی داشــته باشــند، باید دالیل دیگری برای رد صالحیت اقامه شــود که اغلب چنین دالیلی فارغ از رأی نمایندگان، در صورت لزوم و وجود اراده بر رد صالحیت، اقامه خواهند شــد. به نظر نمیرسد استدالل مخالفان شفافیت رأی نمایندگان از این نظر استوار باشد.

گــروه دیگــری بر ایــن موضــع پافشــاری میکنند که شــفافیت بایــد در همه ارکان حاکمیت رشــد کند. این استدالل درستی اســت اما نافی شفاف شدن رأی نمایندگانم­جلسنیست.اوالًناظرسختگیر­میتوانداست­داللکندفقط­نسبت مردم و نمایندگان مجلس در قالب موکل و وکیل اســت و نمایندگان مســتقیماً برآمده از اراده و رأی مردم هســتند و بحق اســت که اولین شــفافیت آرا را مردم از نمایندگان مطالبه کنند. ثانیاً، در صورت شفاف شدن رأی نمایندگان مجلس اســت که میتــوان این مطالبه را به ســایر ارکان هــم تعمیم داد و بــر اجرای آن پافشاری کرد. مجلس میتواند به جای موکول کردن شفافیت رأی نمایندگانش بــه بروز شــفافیت در ســایر ارکان، این کار را از خودش شــروع کنــد و مدعی دیگر نهادها شود. علنی و شفاف شدن رأی نمایندگان در کل زمینه را برای آشکار شدن کردار سیاســی نمایندگان، پاســخگو ســاختن آنها در برابر گروهها و احزابی که به آنها منســوب هستند و روشــن کردن نسبت مردم با نمایندگان کمک کند. مهم نیســت این ایده توســط چه کســانی، با چه هدفی و با چه لحنی بیان شده است، بلکه اهمیت دارد که با اجرا شــدن آن مســیر حرکت درازمدت کنش و ســاختار سیاســی در ایران شفافتر شــود و امکانی برای فراگیر شدن مطالبه شفافیت در همه نهادهای سیاسی فراهم آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran