Iran Newspaper

هشدار به امریکا، دعوت به تعامل منطقه ای

-

گــروه سیاســی/ در حالیکــه دولــت امریــکا ســعی دارد از حملــه اخیــر پهپادهــای متعلــق بــه حوثیهای یمــن به تأسیســات نفتی آرامکــو در عربســتان بــا ادعــای دســت داشــتن ایــران در ایــن حمــالت مبنایــی برای تشــدید تنش و اجماعســاز­ی علیه ایران بســازد؛ مقامهــای کشــورمان با رد ایــن ادعاها بــه امریــکا هشــدار دادند که هرگونــه بحــران آفرینی با پاســخ قاطع و همه جانبه ایران مواجه خواهد شد. این موضع هشدار دهنده اما با دعوت ایران از کشورهای منطقه برای گفت وگو و تعامل در جهت رفع ســوء تفاهمها همــراه بود؛ چنانکــه رئیــس جمهوری کشــورمان روز گذشته در ســخنان خود با تأکید بر اینکه « جمهوری اســالمی ایران هرگز خواهان درگیری در منطقه نبــوده و نخواهد بود» خواســتار پایــان دادن بــه آتــش افــروزی بیگانــگان در منطقــه شــد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در ســخنانی با بیان اینکه «پیام ما به کشورهای منطقه این است که ما خواهان گفتوگو، تعامل و رفع ســوء تفاهمــات از طریــق گفتوگو و تعامل هســتیم»، گفت: «آنها دیدهاند هرمقداری کههزینهتسل­یحاتیکنندا­ین برایشــان امنیت ایجــاد نمیکند لذا بهتر است که این کشورها به منطقه برگردند؛ بهخودشانوه­مسایگانشان­نگاهکنند.ما باید با همکاری هــم امنیت را در منطقه تولیــد کنیــم و قطعا در این شــرایط بهتر میتوانیمزن­دگیکنیم.»

ظریــف در واکنــش بــه اتهامات اخیر مقاماتامری­کاییبهایرا­ندربارهماج­رای آرامکــو افــزود: «ما بــه صراحت گفتهایم کــه ایاالت متحــده امریکا به جــای اینکه فرافکنــی کند باید به دنبال نگاه کردن به واقعیتها در منطقه باشــد. ما احساس میکنیــم که دولت امریــکا میخواهد به نحوی واقعیتهــا­ی موجــود در منطقه را بــه فراموشــی بســپارد.» او بیــان اینکه ایــن روزهــا امریکاییهـ­ـا ثابــت کردند که حساسیتبیشت­ریبهیکپاال­یشگاهنفت نســبت به کشــته شــدن کودکان در یمن و جنایتــی که علیه آنها صــورت میگیرد دارنــد و بایــد در نــگاه خــود در این زمینه تغییــر ایجاد کننــد، ادامــه داد: «ایــران از همان ابتدا گفته اســت که راه حل بحران یمن راه حل نظامی نیســت و کسانی که فکر میکردنــد با قدرت نظامــی و خرید تســلیحات از امریــکا میتواننــد مــردم بــی دفــاع یمــن را در چنــد روز شکســت دهنــد اکنون میبینند که بعــد از چندین ســال وضعیــت چگونــه اســت چنانچــه که سیســتمهای پیشــرفته دفاعی قدرت رهگیــری موشــکها و پهپادهــای یمــن را نــدارد و بــرای اینکــه این شرمســاری را جبرانکنندب­هدیگرانتهم­تمیزدند.»

امیــر ســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع و پشتیبانینی­روهایمسلحا­یرانهمنقش ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربســتان را رد کــرد و گفــت: «موضــوع بســیار روشــن اســت و این اتفــاق بین دو کشــور در حال درگیری با یکدیگر رخ داده اســت و یمنیهــا بــه عنــوان یــک طرف درگیریبه صراحت اعالم کردهاند که این کار را انجــام دادهاند.» وزیر دفاع در ادامه دربــاره تــوان نظامی یمــن بــرای اجرای چنین عملیاتــی تصریح کرد: «کشــوری که ســالیان ســال تحت حمالت شدیدی بــوده و تعداد زیــادی تلفــات در جنگ و محاصره به مردم آنها وارد شــده، دست به چنین کاری زده است. به لحاظ نظامی نیز این موضوع دور از دســترس نیســت؛ حــدود دو ســال قبــل یمنیهــا عملیاتی علیه یک فرودگاه در امارات انجام دادند و طی آن یک موشک با برد ۰۰۲1 کیلومتر را شــلیک کردند؛ هر چند به نظر میآمد این شلیک از دقت الزم برخوردار نیست اما اینکه یمنیها بعد از دو سال به دقت باالیی رسیده باشند از لحاظ نظامی قابل قبولاست.» حاتمیاتهام­زنیبهایران­راهمباتوجه­به تالشهای عربستان و رژیم صهیونیستی بــرای کشــاندن پــای امریکایــی هــا بــه درگیریهــا­ی منطقــه و رخ دادن جنــگ علیــه ایران عادی تلقی کــرد و گفت: «در هر صــورت همه میداننــد که جمهوری اســالمی ایران کامالً از صلــح و امنیت در منطقه مراقبت میکند و در عین حال که این کار را بــا اقتدار تمام انجام میدهند، اگــر تهدیدی علیه کشــور مــا در این فضا مطرح شــود پاسخمان کامال روشن است و بــا قاطعیتی کــه در تجاوز انــدک پهپاد امریکاییبه­کشورمانپاس­خدادیم،همان قاطعیت همــواره وجــود دارد و این توان روز به روز در حال افزایش است.» در همین راســتا دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با تأکید بر اینکه «ســالحهای ارتش یمن توســط خودشــان طراحــی و ســاخته میشــود و منتســب نمودن آن به کشــورهای دیگر، فــرار به جلــو به منظور عدم پاســخگویی در اتــالف منابــع بــرای خریــد تجهیزات پیشــرفته و غیر مؤثر نظامی از کشورهای غربی اســت»، در هشدار به دولت امریکا گفت: «سیاســت راهبردی ایران، کاهش تنــش، اجتنــاب از هرگونه درگیــری و رفع بحرانهای منطقــهای از طریق گفتوگو است لیکن با آمادگی کامل هرگونه قصد و اقدامی برای تعرض به کشور و یا منافع جمهــوری اســالمی را زیــر نظرداشــته و به شــدیدترین وجه کــه میتواند موجب شگفتی متجاوزین باشــد به شرارتهای احتمالیپاس­خقاطعوهمهج­انبهخواهد داد.» طــرح ایــن هشــدارها در حالی اســت که روز گذشــته از طریق سفارت سوییس در تهران بــه عنوان حافظ منافــع امریکا در ایران، پیامــی در ارتباط با موضوع آرامکو و اظهــارات مقامــات امریکایــی در مورد نقــش ایــران در ایــن حــوادث بــه امریکا ارســال شــد. در این پیام ضمــن تکذیب اظهــارات پمپئو و ترامــپ در مورد نقش ایران در حادثه آرامکو تأکید شــد که «اگر اقدامی علیه ایران صورت گیرد بالفاصله با پاســخ ایران روبهرو خواهد شــد و دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد بود.»

جز موضع قاطع مقامهای ایران، روز گذشــته موضع گیــری مقامهــای برخی دیگر از کشورها نشان داد که ترامپ برای اجماع سازی علیه ایران به بهانه ماجرای آرامکو به سهولت رخ نخواهد داد.

روز گذشــته وزیــر دفــاع جدیــد ژاپــن دربــاره ادعــای مطرح شــده علیــه ایران دربــاره دســت داشــتن در حملــه بــه مجموعهپاال­یشگاهیآرام­کویعربستان بــا تأکید بــر اینکه «ما هیــچ اطالعاتی که به ایران اشــاره کند نداریم»، گفت: «ما بر این باوریم حوثیها بر اساس بیانیهای که مسئولیت این اتفاق را بر عهدهگرفتها­ند، ایــن حمله را انجــام دادهاند.» «اســکات موریســون» نخســتوزیر اســترالیا هــم تصمیمگیــر­ی درباره اقدام نظامی علیه ایران با ادعای دســت داشــتن این کشــور در حمله به تأسیسات آرامکو عربستان را عجوالنه خواند و خواستار پرهیز از تشدید تنشهاشد.

بــا این وجود خبرگزاری رویترز به نقل از یــک مقــام ارشــد امریکایی نوشــت که این کشــور به دنبال طرح موضوع حمله به تأسیســات نفتــی آرامکو ســعودی در «شــورای امنیــت» ســازمان ملــل متحد استوالبتها­ولبایداطال­عاتقابلانت­شار را جمع آوری کند. رویترز در این باره ادامه داد: «احتماالً تالشها در شــورای امنیت سازمانمللم­تحدموفقیتآ­میزنخواهد بــود زیرا مقامات امریکایــی میگویند که روســیه و چین به عنوان دو قــدرت دارای حق وتو احتماالً در شورای امنیت از ایران حمایــت خواهند کــرد.» پیشتر روســیه ضمــن محکومیت حمله به تأسیســات آرامکو نسبت به پیشداوری درباره عامل حمالت هشدار داده بود.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran