Iran Newspaper

آخرین وضعیت پرونده مسعود کاظمی

-

خبــر دیگــر اینکه،ســید علــی مجتهــدزاد­ه وکیــل مدافــع مســعود کاظمــی - روزنامهنــ­گار بازداشــتی- درباره روند رســیدگی بــه پرونده موکلش گفت: پرونده مســعود کاظمی از دادسرای فرهنگ و رسانه با قرار کفالت به دادگاه ارسال شد و رئیس شعبه ۸۲ دادگاه انقالب قرار کفالت را به وثیقه تبدیل کرد و نهایتاً منجر به بازداشــت موکلم شــد. بــه گزارش ایســنا، وی با بیــان اینکه موکلش هم اکنون در زندان بســر میبرد، افزود: یک روز بعد از اینکه حجتاالســا­لم رئیسی در نشست بــا اصحاب رســانه گفت که تغییراتی در راه اســت با ایشــان مکاتباتی درخصوص پرونده موکلم انجام دادیم. با توجه به دســتور رئیس قوه قضائیه درخصوص احکام صادره در برخی پروندههای اخیر، دفاع از موکلم را در مرحله تجدیدنظر گذاشتیم. پس از ارســال پرونــده به شــعبه 36 دادگاه تجدیدنظر رأی موکلم که جمعاً 4 ســال و شــش ماه حبس بود، تأیید شــد.وکیل مدافع مسعود کاظمــی گفت: با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجدیدنظر و صدور احکام منصفانه در خصوص آرای شــعب خاص و اینکه این دســتور فقط منحصــر به آرای هفت تپه نیســت و شــامل پروندههای دیگر هم میشود، منتظریم رأی مسعود کاظمی هم جزو آرایی باشد که منصفانه صادر شود. ما منتظریم با توجه به فرمایشــات و دســتور ویژه رئیــس قوه قضائیه به رئیس دادگســتری تهران، رأی موکلم توســط شعبه صادره بررسی مجدد شود و درخواست اعاده دادرسی هم میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran