Iran Newspaper

رایزنیهایا­قتصادیواعظ­یدرترکیه

-

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری روز گذشــته در همایــش فرصتهــای ســرمایهگذ­اری ایــران و ترکیــه کــه در آنــکارا، پایتخت این کشــور برگزار شد، با اشــاره به تالشهای انجام شــده در حــوزه همکاریهــا­ی اقتصــادی بویــژه در بخــش موافقتنامـ­ـه تجــارت ترجیحــی، تأکید کرد: در حال آماده کردن تجار دو کشــور برای حرکت به ســمت تجــارت آزاد هســتیم و تــالش دو دولــت ایــن اســت که مســیر را بــرای همکاری بخشهای خصوصی دو کشور تسهیل کنند.

بــه گزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، محمود واعظــی افزود: بــا توســعه تبــادالت تجــاری و ســرمایهگذ­اری مشــترک و کمــک بــه افزایــش حجــم تجــارت و ســرمایهگذ­اری بایــد بــه ســمتی حرکت کنیــم کــه بتوانیم همه نیازمندیها­ی دو ملت در دو کشــور را خودمــان تولید و تأمین کنیم. رئیس دفتر رئیــس جمهوری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی در آینده نزدیک را آغازگر تجــارت آزاد و ایجــاد فرصت برای تجار ایرانی و ترک دانســت و گفت: این اقدام بــرای افزایــش حجــم روابط اســت و در ارتبــاط با تســهیل روابــط بانکیمان نیز پیشــرفتها و توافقات بســیار خوبی داشــتیم. او با اشــاره به اینکه تهران و آنکارا میتوانند هســته اصلی تعامل توســعه محور با سایر کشورهای منطقه باشند، به برگزاری منظم نشســتهای ســهجانبه ســران کشورهای ایران، روســیه و ترکیه با هدف حل بحران سوریه و برقراری آرامش و صلح و ثبات در این کشور اشاره کرد و گفت: همافزایی موجود بین ایران و ترکیه بویژه در ارتباط با مســائل اقتصادی میتواند نقطه عطفی در نزدیک تر کردن ملتهای دو کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran