Iran Newspaper

ادامه جنگ یمن در بازار نفت

حمله به آرامکو با بازار چه خواهد کرد؟

- عطیه لباف خبرنگار

بازار نفت پــس از حمالت پهپادی ارتش یمــن به تأسیســات نفتــی عربســتان، در لبــه پرتگاه حرکت میکند. هــر روز با یک ســیگنال از ریاض و واشــنگتن، قیمتها چنــد دالر باال و پایین مــیرود و در همین حالتحلیلگر­انبهدنبالپ­اسخیکسؤال جــدی در میــان اخبــار و آمــار میگردند: «چه اتفاقاتی در انتظار بازار جهانی نفت خام است؟»

شــرایط به گونهای اســت که بازسازی تأسیساتنفت­یسعودیورفع­آسیبهای ناشــی از حمــالت اخیر، اگرچــه هزینه بر و زمــان بــر اســت، اما بــه عقیــده فعاالن بازار بخش آسان اتفاقات اخیر محسوب میشوند.مسألهاصلیت­هدیدهایبعد­ی و نگرانیهای ناشــی از سیاسی شدن بازار نفت است.

ایران با وجود آنکه تحت شــدیدترین تحریمهای نفتی امریکایی قرار گرفته، اما بارها نســبت به این موضوع هشدار داده است. در این رابطه، روز گذشته وزیر نفت بار دیگر تأکید کرد که نفت ســالح نیست و نباید از آن به عنوان سالح استفاده کرد.

بیــژن زنگنه میگوید کــه نفت کاالیی عمومی و مورد نیاز تمام بشــریت است؛ لــذا باید اجــازه داد کــه آزادانــه در بازارها جریان داشته باشد.

این عضو کابینه دوازدهم با اشــاره به نگرانیهــا­ی اخیر امریــکا در مورد عرضه نفت بــه بــازار، ادامــه میدهــد: «امنیت عرضــه موضوعــی اســت کــه همــواره از ســوی ایــران مطرح شــده و حــرف ما این است که برای امنیت عرضه و برای منافع مصرفکننــد­ه و تولیدکننده نباید از نفت به عنوان سالح استفاده کرد.» ■ جنگاستنهحا­دثه

عبدالعزیــ­ز بن ســلمان، وزیــر جدید انرژی عربســتان ســعودی شب سهشنبه نشســتی خبــری در جــده برگــزار کــرد و پیامهایــی را کــه میخواســت بــه بــازار مخابره کند، در این نشســت رســانهای به زبان آورد. برادر ناتنی محمد بنسلمان، ولیعهد ســعودی که حضــورش در مقام وزارت انرژی نشــان دهنده حرکت ریاض در بازار نفت به ســمت سیاســت است تا اقتصاد، میگوید: «عملیات خرابکارانه» علیه آرامکو تحت پوشــش شــرکتهای بیمــه نیســتند، زیــرا «اقدامــی جنگــی» محسوبمیشون­د.

اگرچــه ایــن حملــه «دفــاع مشــروع مــردم یمن» خوانده میشــود اما حضور عربستان و متحدانش در مسائل سیاسی دنیــا و جنگهای خاورمیانه، بازار نفت را نگرانکردها­ست،چراکههموار­هعربستان نقش سوپاپ اطمینان بازار نفت را داشته و اکنون جنگهای این کشــور نقش آن را در بازار خدشهدار خواهد کرد.

از ایــنرو میتــوان گفــت کــه جنــگ عربســتان در یمــن وارد بــازار نفت شــده اســت. این موضــوع در کنــار تحریمهای ظالمانه امریکا علیه ایران، بازار نفت را به هراس انداخته است. ■ حادثهآرامک­وکوتاهمدتا­ماهمهگیر

عبدالعزیــ­ز بــن ســلمان میگویــد خسارتهای وارده به تأسیسات نفتی در «بقیــق» و «خریص» مهار شــده و در این چنــد روز نیمــی از تولیدات متوقف شــده از ســرگرفته شــد. نیمــی از 5.7 میلیــون بشــکه در روز میشــود، رقمــی در حــدود 2.8 میلیون بشــکه در روز. واکنش بازار با اعتماد به صداقت او و خوشبینی بود.

دو روز گذشــته، قیمت هر بشکه نفت خام با حدود 4 دالر کاهش به 64 دالر و 2١ ســنت در زمان تنظیم این گزارش رسید. درحالــی که دوشــنبه در زمان آغــاز به کار بازارهای جهانی به بشکهای ١7 دالر و 95 سنت بود.

کارشناسانم­یگویندآثار­اتفاقاتاخی­ر در عربستان اگرچه کوتاه مدت خواهد بود اما همه گیر است و چشــم اندازهای آتی بازار را تحت تأثیر قرار داده است. ■ مصرفکنندگا­ننفتچهمیگو­یند؟

پــس از حملــه بــه تأسیســات نفتــی عربســتان پاالیشــگا­ههای آســیا به دنبال جایگزینــی بــرای عرضه نفت عربســتان میگردنــد. رویترز در ایــن رابطه توضیح میدهــد: «هنــوز مشــخص نیســت بزرگترین صادرکننــد­ه نفت خام اوپک چه زمانی تولید خود را از سر میگیرد ولی دو منبــع آگاه از عملیاتهــا­ی آرامکــوی عربســتان میگوینــد، بازگشــت کامل به تولید اوت (مرداد - شهریور): 3.07 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: ۴.3 میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: حداکثر 200 تا 330 هزار بشکه در روز تولید اوت: 2.۶8 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: ۵١.3 میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: حداکثر 07۴ هزار بشکه در روز تولید اوت: 92.١١ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: ۵۴.١١ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: 0۶١ هزار بشکه در روز تولید اوت: ۴.١ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: 3۵.١ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: ۵۶ هزار بشکه در روز تولید اوت: 970 هزار بشکه در روز ظرفیت تولید: یک میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: 03هزار بشکه در روز

تولید احتماالً ماهها طول میکشد. بیشتر کشورها ذخایر باالیی برای تأمین نیازهای فوری خود دارند، اما شــرکتهای نفت از همین االن برای محمولههای نفتی خود در هفتههــا و ماههای آینــده برنامهریزی میکننــد تــا کمبــود نفــت خــام ســبک و محصوالت پاالیش شده را جبران کنند.»

صــادرات نفــت عربســتان بیشــتر به ســمت چیــن مــیرود. چیــن روزانــه 7.١ میلیون بشــکه نفت از عربستان میخرد تولید اوت: ١2.37 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: ۵.2١ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: 03١ هزار بشکه در روز تولید اوت: صفر ظرفیت تولید: 00۵ هزار بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: 00۵ هزار بشکه در روز تولید اوت: ۵8.١ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: 0۵١ هزار بشکه در روز تولید اوت: ١.02 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: ١.07 میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید: 0۵ هزار بشکه در روز تولید اوت: 2.2١ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید: 3.83 میلیون بشکه در روز

که 25 درصد صادرات این کشور را تشکیل میدهــد. در همیــن حال پاالیشــگا­ههای نفت ژاپن هم در حال بررســی وضعیت عرضــه نفت عربســتان ســعودی پس از حمله به تأسیسات کلیدی نفت خام این کشور در روز شنبه هستند. دیگر عربستان تأمین کننــده مطمئن در بازار محســوب نمیشــود و چهارمین وارد کننــده بزرگ نفــت خــام دنیــا، یعنــی ژاپــن، در حــال جمعآوری اطالعات در مورد عرضه نفت

عربستانسعو­دیاست.

سخنگوی شرکت فوجی اویل با اشاره بــه توانایی ایــن شــرکت بــرای جایگزین کردن عرضه نفت عربستان میگوید: «ما انتظار نداریم هیچ مشکل جدی برایمان در خرید نفت خام به وجود بیاید».

وزارت اقتصــاد ژاپــن یــک گــروه ویژه بــرای کنتــرل تأثیــر اختــالل تولیــد نفت عربســتان بــر عرضه نفت بــه ژاپن ایجاد کــرده اســت تــا اقدامــات الزم را بموقــع انجام دهد.

وزیر نفت هند نیز اعالم کرد این کشور پــس از افزایــش قیمــت نفــت بــه دنبال حملــه بــه تأسیســات نفتــی عربســتان و افزایش واردات نفت از روســیه است. این درحالی اســت که روســیه در تالش است ســهم بــازار رو به رشــد هنــد را در رقابت با عربســتان ســعودی، قطر و امــارات به دست آورد و به نظر میرسد که عربستان بــا ایــن اتفــاق در حــال از دســت دادن بازارهای مطمئن خود است. ■ بازارکجاوک­یبهتعادلمی­رسد؟

حادثه تأسیسات نفتی فرآورش نفت «بقیق» و میــدان نفتی «خریص» قطعاً حریف وجود عرضه مازاد در بازار و جنگ تجاری امریکا و چین نخواهد شد. اگرچه تکیه ریاض روی ذخایر استراتژیک است و این ذخایر به نوعــی پس اندازهای بازار نفت هســتند و خــرج کــردن آنها بــازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از این رو کارشناسان رسیدن نفت خام بــه کانال 00١ دالر برای هر بشــکه را در پی حــوادث اخیــر احتمالــی بســیار ضعیف میدانند.

رضــا پدیدار، رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانــی تهــران در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا میگویــد: «پیشبینی نفت 00١ دالری غیرکارشناس­ی و افراطی است. تصــور میکنم که در ماههــای باقیمانده از ســال 20١9 میالدی و سه ماهه نخست ســال 2020 قیمت نفــت در محدوده 65 تا 75 دالر برای هر بشکه در نوسان باشد. بــرای عبور قیمتهــا از مــرز 75 دالر نیاز بــه یک تغییر اساســی در میزان عرضه یا تقاضااست.»

پدیدار ادامه میدهد: «مسألهای که از قیمتهای باالتــر نفت حمایت میکند، آغــاز فصــل ســرما در نیــم کــره شــمالی اســت، اما با وجــود افزایش تقاضــا برای انرژی بازهم تجربه نفت 00١ دالری بعید است.»

احتمال اینکه قیمت نفت تهاجمی افزایــش پیــدا کنــد، دور از ذهن اســت اما نگرانــی و وحشــت از تکــرار ایــن اتفــاق همچنــان وجود دارد و مصــرف کنندگان بــه فکــر افزایــش هوشــیاری و کاهــش آسیبپذیری در این بازار افتادهاند.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran