Iran Newspaper

نفع حذف دالر

پولهای ملی تسهیلگر تجارت ایران، روسیه و ترکیه

-

گــروه اقتصــادی / تهــران تــالش میکند وارد فــاز جدیــدی از مبادالت پولی شــود، مبادالتــی که دالر کمتریــن نقش آفرینی را در آن دارد.در حالــی کــه اروپا همچنان نسبت به فعالیت کانال اینستکس وعده میدهد، طی هفته جاری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه توافق کردند که کانال مالی جدیــد را برای مبــادالت پولــی راهاندازی کنند، بــا راهانــداز­ی این کانال، دسترســی ایــران به منابع ارزی آســانتر و نوســانات بــازار ارز بــه واســطه تقاضاهــای تجــاری محدودمیشود. ■ چرخشازاینس­تکس

بعــد از قطــع ارتبــاط مالــی ایــران بــا ســوئیفت، ناامیدی از اینســتکس و ســایر وعدههایــی کــه اروپاییها بــرای ارتباطات بانکــی با ایــران دادنــد، قرار اســت ارزهای منطقــهای جــای دالر را بگیــرد و بــه ایــن واســطه اثــرات تحریــم کاهــش و راههایی که به روی کشــورمان بسته شــده، باز شود. ایجاد ســامانه ارتباطــات مالی بین بانکی ایــران، روســیه و ترکیه یکــی از راههای کنار گذاشــتن دالر در اقتصاد ســه کشــور است. مقامــات روســیه و ترکیــه مذاکــرات فوری جهتپیوستنب­انکهایترکی­هبهسیستم پرداخــت موازی ســوئیفت روســیه را آغاز کردهانــد. پیمــان اوراســیا هــم یکــی دیگر از راههــای فاصلــه گرفتــن از دالر اســت. 20 خــرداد بود کــه نماینــدگا­ن مجلس با الیحــه موافقنامه موقت تشــکیل مناطق آزاد تجــاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و کشورهای عضو موافقت کردند، مجلس روسیه هم این پیمان را پذیرفت، حــال ایران میتواند با کشــورهای روســیه، قزاقستان،بالروس،ارمنستانوق­رقیزستان وارد تجــارت بــدون تحریــم شــود. در این نــوع از تجــارت کشــورها با پــول ملی خود میتوانندبا­یکدیگرمباد­لهداشتهباش­ند. ■ روسیه هم مخالف سوئیفت است

کشــوری که اقتصاد آن با ایران بیشتر گره خورده، روسیه اســت. روسیه خریدار نفــت ایــران کــه در ُبعــد اقتصــادی بــا تحریمهــای محــدودی از ســوی امریــکا روبــهرو شــده خواهان مبادالت بیشــتر با ایران است، لذا فاصله گرفتن از سوئیفت (فراگیرترین سامانه ارتباطات مالی بین بانکــی اســت) هم بــرای این کشــور خبر خوبیمحسوبم­یشود. ■ تغییرروابط­باترکیه

ترکیه هم قرار اســت روابط اقتصادی خــود را با ایــران تغییر دهــد. هدفگذاری دو کشــور رســیدن به تجــارت 30 میلیارد دالری اســت. از ایــنرو لیــر و ریــال مبنای تجارت طرفین قــرار خواهد گرفت. البته از ســالهای پیش قــرار بود ایــران و ترکیه بــه این ســمت حرکــت کنند ولــی برخی دســتانداز­ها مانــع ایــن اتفاق میشــد. اما در ســفر اخیر محمــود واعظی رئیس دفتر رئیــس جمهوری به آنکارا بنا شــده روابط دو کشــور پررنگتر شود. حرکت به سمت کشــورهای منطقه، ورود به پیمان اوراســیا و شــروع مذاکرات جــدی با چین برای توســعه همکاریها نشــان میدهد که فصل جدیدی از همکاریها آغاز شده است. از مدتها پیش کارشناسان داخلی و خارجــی هشــدار یکهتــازی دالر را داده بودنــد و خیلــی از کشــورها بــه این نتیجه رســیده بودند که دالر نبایــد محور اصلی قرار گیرد. حتــی اروپاییها هم بر این امر اصرار دارند که پایه اقتصاد نباید تنها روی دالر باشد. با تمام این گفتهها از خاورمیانه کنار گذاشتن دالر آغاز شده است. ■ خوشــحالیم­بــدونســو­ئیفتارتبــ­اط داریم

در همیــن حــال، روز گذشــته حســن روحانــی رئیــس جمهــوری در جلســه هیأت دولت گفت که« امروز خوشحالیم روابط بانکی ایران با برخی کشورها بدون اســتفاده از ســوئیفت انجــام میشــود؛ زمانــی غربیها تصــور میکردند بانک و روابط بانکی به معنای ســوئیفت اســت و اگــر زمانــی کشــوری را از ایــن محــروم کنند، روابط و تسهیالت بانکی برای آنها از بیــن خواهد رفــت اما امــروز جایگزین ســوئیفت پیدا شــده و روابط ما با روســیه و ترکیــه و در آینــده با کشــورهای اوراســیا و دیگر کشــورها میتوانیــم از این طریق، همکاریهــا را تقویت کنیــم.» وی خاطر نشــان کــرد: «برقــراری روابــط تجــاری و اقتصادی با اســتفاده از پول ملی با ترکیه و روســیه و دیگــر کشــورها ماننــد عــراق میتواند بسیاری از مشکالت را در توسعه مناسبات از میان بردارد.» ■ اثرات حذف دالر

اما ســؤال اصلی این اســت که فاصله گرفتــن از دالر چــه تأثیــری در مبــادالت تجاری ایران دارد و اثرات این تصمیم بر بازار ارزی کشور چگونه است؟ مهمترین نکتــهای کــه ارتباطــات مالــی منطقهای فراهــم میکنــد، تســهیل در صــادرات و واردات کشــور اســت. اکنــون تجــار بــرای جابهجایــی ارز بــا چالشهــای جــدی روبهرو هستند و این امر هزینههای آنها را حداقل 5 تا 0١ درصد افزایش داده است. بنابرایــن بــرای آنکه مشــکل جابهجایی دالر حل شود تجارت با کشورهای منطقه کــه بــازار 400 میلیــون نفــری را در اختیار ایران قرار میدهد بسیار با ارزش است. ■ کنترلتقاضا­یارزدربازا­ر

نکتــه دیگــری کــه میتــوان بــه آن پرداخــت، کنتــرل تقاضای ارز اســت. اگر فعــاالن اقتصــادی بتوانند با ســایر ارزها مبــادالت خــود را انجــام دهند، بخشــی از نیــاز ارزی از بــازار و البتــه ســامانه نیما برداشــته میشــود و ایــن امــر در نهایــت منجر به کاهش قیمت ارز در بازار خواهد شــد. ایــن امــر میتواند خبر پایان ســفته بازی در کشور هم باشد. ■ پررنگشدنرو­ابطایرانوه­مسایگان

مزیت دیگــر در فاصله گرفتن از دالر، پررنگ شــدن روابــط ایران با کشــورهای همسایه است. ســالهای متمادی است که کارشناســا­ن اقتصــادی میگویند بازار کشــورهای همســایه بکــر اســت و تولیــد صادراتگــر­ا بهترین راه حل بــرای رونق اقتصادی است اما درآمدهای نفتی هیچ

زمان اجازه نداد که این مهم محقق شود، حال به نظر میرســد با تجــارت از طریق پــول ملــی کشــورهای منطقه، صــادرات ایران افزایش پیدا کند. ■ کاهشاثراتت­حریم

موضوع بعــدی که به عنــوان پارامتر مثبت در حذف دالر میتوان به آن اشاره کــرد، کاهش اثرات تحریم اســت. امریکا

با دســتانداز­هایی که برای اقتصاد ایران ایجاد کــرد میخواســت حســاب ذخیره ارزی ایــران را بــا محدودیــت مواجه کند، ولی بــا تجــارت منطقــهای و اســتفاده از کانال مالی روسیه میتوانیم اثرات منفی تحریم را کاهش دهیم. ■ تأمینکاالب­اشرایطآسان

زمانی که تجار امکان جابهجایی پول را پیــدا میکننــد تأمیــن کاال و بخصوص تجهیــزات مــورد نیــاز تولیــد بــا شــرایط آسانتری فراهم خواهد شد، لذا فعاالن اقتصــادی میتواننــد از ایــن فرصــت بیشترینبهر­هراببرند. ■ تهدیدجدیبا­دالر

رئیس جمهوری درباره کنار گذاشــتن دالر از اقتصاد کشــورمان هم اعتقاد دارد کــه «امــروز در ســطح جهان یــک مبارزه جدی با دالر در حال شکلگیری است و با ادامه این روند، سلطه امریکا بر بازارهای پولی و مالی جهانی و سیستمهای بانکی تضعیف شده و از بین خواهد رفت.» ■ سروسامانتج­ارتباروسیه­وترکیه

علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت هم گفته اســت کــه «میزان خریدهایــی که از روسیه و صادراتی که به آنها داریم سامان بیشــتری پیدا کرده اســت و تالش داریم که مبادالتمان با ترکیه را هم بیشتر کنیم کــه امیدواریــ­م دولــت ترکیه هــم بتواند شــرایطی را برای نظام بانکی فراهم کند تا بتوانیم تبادالت بیشتری داشته باشیم؛ تمایل ما به حضور شرکتهای ایرانی به آنجا نیز وجود دارد.» ■ بلژیکبهاین­ستکسپیوست

در ایــن میان روز گذشــته ورونیکا پتی ســفیر بلژیــک در تهــران گفــت: بلژیک به اینســتکس پیوســت.وی با اعالم خبر پیوستن بلژیک به کانال مالی اینستکس و تشــویق شــرکتهای بلژیکــی بــه کار با ایــران، اعالم کرد کــه برابر الیحه مصوب پارلمان این کشــور، بلژیک میتواند جزو سهامدارانا­ینستکسشود.

بــه گــزارش ایرنــا، «ورونیکا پتــی» در مالقات با رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گفته است: بر اســاس الیحه جدیدی کــه دولت بلژیک مصوب کرده اســت، این کشــور به عنوان یکی از اعضای اصلی اینستکس، پا به این سازوکار مالی تجارت با ایران گذاشته و در حال حاضر پارلمان بلژیک نیز این الیحه را مورد تصویب قرار داده است.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran