Iran Newspaper

تحریم کمک کرد تا دالر حذف شود

-

روز گذشــته عبدالناصــ­ر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی هــم در پایان جلســه هیــأت دولــت درباره توافــق با روســیه و حــذف دالر از مبــادالت دوجانبه گفت: تالش دولت امریکا بــرای اعمال تحریمهای متعدد کمک کرده دالر از صحنــه مبــادالت مــا حذف شــود. وی افــزود: در همین راســتا در رایزنیهایی که اخیراً با ترکیه و روســیه داشــتیم بحث اصلی این بود دو کشــور هم از ســوئیفت و هم از مبادله با دالر اجتنــاب کنند و با پول ملی مبادله کنیم. اآلن با ترکیه و عراق این کار را میکنیم و میتوان این روند را توسعه داد. ■ سوئیفتدیگر­نقشآفریننی­ست رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در صحبت با رئیسجمهوری روسیه گفتیم با توجه به اینکه ایران اخیراً عضو اتحادیه اوراســیا شــده با همین سیســتم امور بانکی با شــش کشــور را انجام دهیم که مورد تأیید پوتین رئیــس جمهوری روســیه هــم بــود. در روابــط بانکی کشــورهای منطقه شرایط جدیدی حاکم میشود و از پیامرسانها­ی داخلی مبادالت انجام میشود و البته سوئیفت نقشی در مبادالت نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran