Iran Newspaper

دست‌انداز‌همسای‌هها

واردات مرزی نزولی است

- مرجان اسالمی فر خبرنگار

اعــداد و ارقــام مربــوط بــه واردات از 15 کشــور همســایه نشــان میدهد که به غیر از روســیه، عمان و قزاقســتان، روند واردات از ســایر کشــورها کاهشی بوده است. عمــان بــا افزایــش 832درصــدی در صــدر لیســت کشــورهایی اســت کــه بیشــترین صــادرات را بــه کشــورمان داشــته اســت. بعد از عمان، روسیه با 93 درصــد و قزاقســتان بــا 28 درصد بیشترین صادرات را به ایران داشتند. اما علت اصلی افزایش صادرات این کشورها در چیست؟ بهگفتــه فعــاالن اقتصــادی، طــی سالهای اخیر تجار ایرانی از بازارهای سنتی صادراتی در کشورهای همسایه بــا مرزهــای زمینــی فاصلــه گرفتند و ترجیــح دادنــد در واردات کاال ســراغ کشــورهای همســایه با مــرز آبی نظیر روســیه، عمان و قزاقســتان بروند. به همیــن جهــت حجــم واردات کاال که بــرای کشــورهای یاد شــده صــادرات مجــدد محســوب میشــود، افزایــش پیدا کرده است. بــر اســاس گزارش به دســت آمــده از ســازمان توســعه تجــارت، بیشــترین کاهــش واردات طــی ســالهای 96 و 97 مربــوط بــه کشــور بحریــن بــوده است. کشــوری که با شــروع تحریمها روابط و موضع خــود با ایران را تغییر داد. بعــد از بحرین، کشــور عربســتان بود که به ســمت کاهش صادرات کاال به ایران اقدام کرد. جای تعجب دارد که افغانســتا­ن با وجود اشتراکات زیاد با ایران و همزبانی، ســومین کشــوری است که صادراتش به ایران را کاهش 50 درصدی داده است. ■ بازارداران ایرانی طبق اعداد اعالمی از ســوی ســازمان توســعه تجــارت بــا وجــود کاهــش واردات از کشــورهای همسایه امارات در ســال 97 رتبــه اول حضــور در بازار ایــران را دارد. بــا توجــه بــه حجــم صادراتی که این کشــور به ایران دارد، ســهم امارات از بازار ایران 54 درصد اســت و این در شرایطی است که سال 69، سهم این کشــور از بازار کشورمان حدود 63 درصد بوده اســت. دومین کشــور کــه توانســته در ســال 97 بــا صادرات خود 24 درصد بازار ایران را از آن خود کند، ترکیه است. ایــن عــدد در ســال قبلــش حــدود 25 درصد بوده اســت. روســیه هم در بین کشــورهای همســایه جایگاه سوم را گرفته است. روســیه بــا 13 درصــد ســهم در بیــن همســایگان ایران وارد بازار کشورمان شــده اســت. پاکســتان هــم بــا ســهم 3.2 درصــدی در بــازار ایــران نقــش آفرینــی کــرده اســت.در مجمــوع درصد تغییرات واردات از کشــورهای همســایه در ســال 97 کاهــش 20 درصدی را نشان میدهد. درســت اســت کــه کاهــش واردات برای هر اقتصادی خبر خوش اســت، امــا ایــن کاهش بــه شــرطی میتواند اثرگذار باشد که در مورد واردات مواد اولیــه، تجهیــزات مــورد نیــاز تولیــد و توســعه زیرساختهای کشــور نباشد. در ایــن صــورت، میتــوان هــر گونــه کاهش وارداتی را به فال نیک گرفت.

صادرات کشورهای همسایه به )96-97(ناریا

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran