Iran Newspaper

بلیتاتوبوس­دراربعیناف­زایشنمییاب­د

-

گــروه اقتصادی / به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و ترافیک جادهای، زائران اربعین هنگام بازگشت، براساس اســتان مقصد، در مرز مهران به 3 گروه تقســیم میشوند بنابرایــن زائــران بــا ورود به مهران ابتــدا به پایانههای مســافری کرمانشــاه، همدان و اندیمشک و از این پایانهها به شهرهای مقصد منتقل میشوند. ایام اربعین، هر ســال، زمان بیشــترین جابهجایی مسافران زائر است. بیش از 50 درصد زائران حمل و نقل جادهای را برای تردد در مسیر ایران و عراق انتخاب میکنند. ستاد اربعین برنامههایی را برای این ایام در نظر میگیرد. با توجه به بیشترین تردد جادهای در این ایام، آمادگی زیرساختها و ناوگان این بخش اهمیت زیادی در نظم بخشــی و تأمین امنیت ســفرهای اربعین دارد. مهــران قربانــی، معاون حمــل و نقل ســازمان راهداری، در نشســت خبری هماهنگی سفرهای جادهای ایام اربعین، شرایط حمل و نقل جادهای برای زوار اربعین را مطلوبتر از ســالهای پیش عنوان کرد و گفت: امســال زئران میتوانند از چهار نقطه مرزی، مهران، چزابه، شلمچه و خسروی برای ورود به عراق استفاده کنند. ■ جلوگیری پایانه های معین از ازدحام در مهران معــاون حمــل و نقــل ســازمان راهداری با اشــاره بــه اینکــه کوتاهترین زمان برای رســیدن به عراق و بازگشت به کشــور مرز مهران است گفت: به همین دلیل بیشــتر زائران مهران را برای بازگشــت از عراق انتخــاب میکنند. برای جلوگیــری از ازدحــام زوار، امســال برای مرز مهــران، پایانه پشــتیبان درنظر گرفتهایــم، بــه این منظور زائرانــی که در زمان اوج ســفرهای اربعین از 24 تا 29 مهرماه، مرز مهران را برای برگشت انتخاب میکنند، سفرشان به داخل کشــور دو مرحلــهای خواهــد بــود، یعنــی پــس از ورود بــه مرز مهران، به تناســب مقصد بــه یکــی از پایانههــا­ی معیــن ســهگانه کرمانشــاه، همــدان و اندیمشــک از طریــق نــاوگان اتوبوســی منتقل میشــوند و از آنجا به مقاصد خود میروند. قربانی افــزود: از 24 مهر تا 29 مهــر اگر زائران برای بازگشــت بــه کشــور مرزهــای چزابــه یــا شــملچه را انتخــاب کننــد از همان پایانهها با اتوبوسهای درنظــر گرفتــه بــه شــهرهای خود برمیگردند، و سفرشــان در داخــل کشــور دو مرحلهای نخواهد بود. ■ تقسیمبندی استانها

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran