Iran Newspaper

تراکمزدایی از مهران

-

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت اتوبوس اربعیــن افزایش نیافته اســت و همان افزایــش 10 درصــدی نرخهای ابتدای سال مشمول بلیت مسیرهای منتهی بــه کربال هــم خواهد بــود. اســالمی از اضافهشدن سرویس قطارها در مسیر تهران- کرمانشــاه خبر داد و گفت: به مناســبت ایام اربعین سه سرویس به این مسیر اضافه شــده است. وی از دو تغییر اساســی بــرای هدایــت ترافیک در مرز مهران خبر داد و گفت: امســال ترتیبــی اتخــاذ شــده اســت تــا در مرز مهــران بــا تراکم ورود و خــروج مواجه نشــویم؛ بدیــن ترتیب که مســافران از مرز مهران به سه شهر پشتیبان منتقل میشوند و از آنجا به مقصد دوم یعنی محل سکونت خود منتقل میشوند. وی در توضیــح انتقــال زواری کــه مرز مهــران را برای بازگشــت انتخــاب کردهانــد، گفت: زائرانی که در ایام پیک 24 مهرمــاه تــا 29 مهرمــاه هنگام بازگشــت از مرز مهران وارد کشــور میشــوند و قصــد سفر به شــهرهای قم، ساری، گــرگان، مشــهد و بجنــورد را دارنــد، از مهران، بــه پایانه مســافری معین همدان، زائرانی که قصد سفر به شهرهای اراک، شهر کرد، یزد، اصفهان و خرمآبــاد را دارنــد، از طریــق اتوبوسهــا بــه پایانــه معین اندیمشــک، زائرانی که قصد ســفر به شــهرهای کرج، رشــت، ســنندج، قزوین، تهران، سمنان، زنجان، اردبیل، ارومیه و تبریز را دارند، از پایانه معین کرمانشاه، منتقل میشوند. طبــق تقســیمبند­ی ســتاد اربعین، زائران اســتانهای خوزســتان، خراســان جنوبــی، فــارس، کرمــان، یزد و جنــوب اصفهان بایــد از مرز چزابــه و زائران اســتانهای سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان و بوشــهر باید از مرز شــلمچه برای رفت و برگشت اربعین استفاده کنند. ■ قیمت بلیت افزایش نمییابد معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره نرخ بلیت اتوبــوس در ایام اربعین گفت: قیمت بلیت اتوبوس در مســیرهای مختلف تا مرزهای چهارگانه و بالعکس نرخهای فعلی است و افزایش نمییابد. ■ 8 هزار اتوبوس برای انتقال زائران به گفته معاون ســازمان راهداری قرار اســت 8 هزار و 200 دســتگاه اتوبوس به زائران اربعین خدمترســان­ی کنند؛ ضمن اینکه امسال امکان استفاده از اتوبوسها به عنوان سرویس دربستی وجود ندارد و تنها اقشار دارای شرایط خاص مانند جانبازان و معلوالن، میتوانند از سرویسهای دربستی دوسره استفاده کنند. ■ 3 برابر شدن پارکینگ مهران معاون برنامهریزی ســازمان راهــداری و حملو نقل جادهای گفت: ظرفیت پارکینگ برکت در مرز مهران امسال به بیش از 1200 دستگاه اتوبوس رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran