Iran Newspaper

ما و همسایهها

- مهرداد عباد عضو اتاق بازرگانی ایران

برخیهــا اینگونــه تفســیر میکنند که اگــر واردات کاهــش پیــدا کنــد، تولیــد داخل قدرت میگیرد و تولیدکنندگ­ان داخلی میتوانند فعالیتهای خود را توســعه دهند، ولی چنیــن موضوعی وجــود نــدارد. با کاهــش واردات تولید سختتر میشود، چرا که واردات مواد اولیــه برای تولیدکنندگ­ان چالش ایجــاد میکند و آنها نیز نمیتواننــ­د تولیدات خود را افزایش دهند یا حتی ســطح تولیدات قبلی خود را حفظ کنند. از طرفی، کاهش واردات مــواد اولیــه ســبب شــده که قیمــت تمــام شــده تولیدات داخلی افزایشــی شــود. به هــر ترتیب کاهــش واردات را از دو جنبه میتوان دید. یک فشارهای اقتصادی که ازخارج بعــد از خــروج از برجــام در مورد ایران اعمــال کرد و دیگر تحریمهایدا­خلیاست. وضعیــت تحریمهــای خارجــی مشــخص اســت و همه میداننــد که چه شــرایطی دارد، ولــی تحریمهای داخلی کار را بــرای فعــاالن اقتصــادی ســختتر کــرده اســت. تصویــب قوانین ســلیقهای و ســهمیهبند­ی واردات کاال از جمله مشــکالت تحریمهای داخلی است که به آن اشاره شــد. ســالهای گذشــته در کمتر از 10 دقیقه میتوانستیم عملیات ثبت ســفارش کاال را انجام دهیم ولی این روزها بــرای ثبت ســفارش حداقل باید ســه ماه زمان گذاشــت. در چنین شــرایطی مشخص اســت که تجار حتی با گذر از تحریمهــای خارجی هــم نمیتوانند بــرای واردات اقدام خاصی انجام دهند. در حــال حاضر تجار میتوانند بر اســاس معدل دو ســال قبل واردات خود، واردات جدید را ثبت سفارش کنند. اما چالش اصلی در این حوزه این است که معدل واردات دو سال قبل را برخی از کارشناسان بهصورت سلیقهای اعمال میکنند. اگر مبنا ارزشــی باشــد با توجه به افزایش قیمت دالر واردکننده با مشکالت متعددی مواجه میشود.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran