Iran Newspaper

«سیراف»درایستگاهت­أمینمالی

پیشگیری از خام فروشی با شیرینسازی میعانات گازی

-

گروه اقتصادی / مدتی اســت که گام ها در مسیر رهایی از خام فروشی نفت، بلندتر و سریعترشدها­ست.باوجودآنکه­تحریمها مانع توســعه صنعــت نفت هســتند، اما خــود نیــز عاملــی شــده انــد کــه تصمیم سازان کشور بیشتر به فرصت های موجود بپردازند. به طوری که روز گذشته، نشست بررســی مســائل تامیــن مالــی طرحهای فراگیرپاال­یشیسیرافبا­حضوروزیرنف­ت، رئیــس کل بانک مرکزی، رئیس ســازمان بورس، مدیران عامل بعضی از بانکها، نماینــدگا­ن صندوق توســعه و مســئوالن مرتبط برگزار شد تا برای ساخت این طرح چارهاندیشی­شود. ■ چراسیراف؟ برخالف نفت خام که مــی توان تولید آن را بــا میــزان مصــرف و صــادرات تنظیــم کــرد، تولید میعانــات گازی این قابلیت را ندارد. بویژه در زمستان ها که باید تولید گاز حداکثری شود و همراه این گاز استحصال میعانــات گازی نیز اجتناب ناپذیر اســت. چاره کار چیســت؟ وقتی تحریم ها اجازه صادراتآزاد­انهاینمحصو­لرانمیدهد، چه باید کرد؟ از نظــر فنــی، شیرینســاز­ی میعانــات گازی یــا همــان تبدیل میعانــات گازی به فرآوردههای­ی نظیر بنزیــن، نفتا، گاز مایع و گازوئیل بهترین راه است. در این زمینه، بعد از پاالیشــگا­ه ســتاره خلیج فــارس با ظرفیت پاالیش 480 هزار بشکه در روز که بخشی از آن به بهره برداری رسیده، اکنون نوبت ســاخت 8 طرح پاالیشی میعانات گازی ســیراف اســت. هشــت پاالیشــگا­ه ســیراف هر یک با ظرفیت پاالیش روزانه 0۶ هزار بشکه میعانات گازی تعریف شده اســت. البته با رســیدن ظرفیت پاالیشگاه ســتاره خلیج فــارس از 0۶3 بــه 08۴ هزار بشــکه در روز، 120 هزار بشکه از مجموعه پاالیشگاهه­ایطرحفراگی­رپاالیشیسی­راف کم می شــود و ظرفیــت آن بــه 0۶3 هزار بشکه در روز میرسد. ■ تأمینمالی،سدراهتوسعه هزینه واحدهای پاالیشــی میعانات گازی درمقایسهبا­پاالیشگاهه­اینفتخامگر­ان نیستاماطرح­هایفراگیرپ­االیشیسیرا­ف پــس از بازگشــت تحریــم و منتفی شــدن فاینانسخار­جی،درعملگرفتا­ربنبست شــده بود. اما با مساعدت مسئوالن بویژه رئیس قوه مجریه، تصمیم گرفته شــد که 22 هزار میلیــارد تومان منابع مالی ریالی آن از طریــق بــورس و حــدود یــک تــا 1.3 میلیارد دالر هــم منابع ارزی مــورد نیاز از طریق تفاهم با بانک مرکزی جذب شود. امــا با وجود آنکه فراخوان این طرح ســال 1393 اعــالم شــد، هنــوز پیشــرفت قابل توجهی نداشــته و در ابتــدای راه قرار دارد. مســأله سیراف، تأمین مالی است و از این رو مسئوالن به فکر تسریع تامین مالی این طرح هســتند تا یــک گام در مســیر بهبود صنعتنفتبرد­اشتهشود. در ایــن رابطــه بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت، در نشســت بررســی مســائل تأمین مالی طرحهای فراگیرپاال­یشــی سیراف با اشاره بهتأکیدرهب­رمعظمانقال­ببرایپیگیر­ی این موضوع، گفت: کاری که هماکنون این وزارتخانه پیگیــری میکند، بحث مربوط به طرحهای پاالیشی سیراف است. طرح فراگیر پاالیشی سیراف با ظرفیت پاالیش روزانــه 0۶3 هــزار بشــکه میعانــات گازی نیازمنــد حــدود 22 هــزار میلیــارد تومــان سرمایه اســت که ۵۶ درصد از هزینههای مــورد نیاز طرحها بهصــورت ارزی خواهد بــود. به گزارش بانک مرکــزی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشســت با اشــاره بــه تأکیــد رهبر معظــم انقــالب مبنی بر حمایت از تولید بر ضرورت توجه بیشــتر نظام بانکی به رونق تولید و مشــارکت در طرحهــای مولد کشــور بویــژه در صنعت نفــت بــرای جلوگیــری از خامفروشــی در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد کرد. عبدالناصــ­ر همتــی ابــراز امیــدواری کــرد بهمنظور انجام این پروژهها، تصمیمهای قطعــی در روزهــای آینــده و با مشــارکت بانکهــای متقاضــی و صندوق توســعه ملیگرفتهشو­د.اگردرروزها­یآتیتکلیف تأمین مالی این پروژه مشخص شود، این طرح می تواند در عرض 2 تا 3 ســال آتی به نقطه قابل قبولی از توســعه برســد اما در غیــر این صورت طرح فراگیر پاالیشــی سیراف به نوعی پاشنه آشیل وزارت نفت محســوب می شــود. این برنامــه مهم در کارتابــل زنگنــه صدرنشــین برنامــه های توسعه ای اســت. چراکه از لحاظ ماهوی، بــا برنامههــا­ی جــاری صنعــت نفــت از جملهبرنامه­هایافزایشظ­رفیتتولیدی­ا تکمیل پروژههای نیمهتمام دیگر، تفاوت دارد. ■ ســیراف، توســعه پتروشــیمی و پتروپاالیش­گاه پاالیشــگا­ه هــای میعانــات گازی ســیراف اگرچه بنزین تولید نمیکنند، اما گازوئیل و نفتاتولیدخ­واهندکرد.8میلیونتنن­فتای تولیدی آن بهعنوان خوراک پتروشیمیها و پتروپاالیش­ــگاه هــا از بهترین محصوالت نفتیکشورخو­اهدبودکهزم­ینهسازتوسع­ه پتروشیمیمی­شود.زمانآغازبه­رهبرداری از طرح فراگیرپاال­یشی ســیراف در صورت تأمیــن بهموقع ارز و ریال، نیمه دوم ســال 1۴01 برآورد شده است. گام بعدی توسعه پتروشیمی با تکیه بر خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآوردههای نهایی پلیمری و شــیمیایی اســت. امــکان توســعه پتــرو پاالیشگاه بر اساس نفتای تولیدی واحدها نیز وجود دارد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran