Iran Newspaper

قیمت گوشت قرمز تابع قیمت دام زنده

-

داود موســوی، معــاون ســازمان حمایــت گفــت: قیمــت گوشــت قرمز همواره تابع قیمت دام زنده بوده و بررســی رونــد تغییــرات قیمــت دام زنــده و گوشــت مؤیــد همین مطلب است. وی با اشاره به اینکه میزان استحصال الشه در دام سنگین در حدود 0۵ درصد وزن دام اســت، گفت: عالوه بر آن ضایعات و اســتخوان، خسگیری حدود ۵1 درصد از وزن الشــه اســت که بر این اساس و با توجه به نوع دام، میزان گوشت حاصل از کشــتار دام ســنگین میانگین حدود 2۴ درصــد وزن دام زنده خواهد بود./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran